Forskning i ekonomisk historia i Uppsala

Ekonomisk historia är ett brett samhällsvetenskapligt ämne. I ett långt tidsperspektiv studeras hur resurser skapas, används och fördelas i olika samhällen. Historiska brytpunkter och dess orsaker har en framträdande plats men även det som lever kvar eller förändras i långsammare takt. Vikt läggs vid samhällets formella och informella regelsystem – vid institutionerna – och deras roll för att upprätthålla stabilitet eller bidra till en förnyelse av försörjningsmönster och livsvillkor.

I Uppsala bedrivs forskning inom tre breda forskningsteman: svensk och internationell ekonomisk historia, arbetslivs-, välfärds och arbetsmarknadshistoria samt företags- och bankforskning. När det gäller allmän ekonomisk historia är vi särskilt starka inom områden som industri, handel och konsumtion samt agrarhistoria. Vi har också upparbetat omfattande kompetens inom områdena ekonomisk idéhistoria och utvecklingsekonomi. Mycket av vår forskning bottnar i en ekonomisk institutionell ansats som även innefattar betydelsen av en politisk ekonomisk utgångspunkt. Vår forskning när det gäller arbetsliv och arbetsmarknader liksom handel, konsumtion, företags- och finanshistoria baseras på insikten om tid som en viktig komponent i den samhällsvetenskapliga analysen. Många av de processer som idag formar vårt samhälle är historiskt bestämda och påverkas av vad som i samhällsanalys kallas stigberoende.

Nära samarbete finns med forskare från andra samhällsvetenskapliga ämnen liksom med forskare vid Historisk-filosofisk fakultet. De nationella och internationella forskningskontakterna har på senare år förstärkts. Vid instiutionen finns ett forskningscentrum med tvärdisciplinära inslag, UCBH (Uppsala Center for Business History) med egen seminarieverksamhet. Åren 2010-2015 var Uppsala STS (Science & Technology Studies Center) placerat vid institutionen. Centrat lades formellt ner p.g.a. avsaknad av anslag, men verksamheten lever kvar i form av ett STS-seminarium. Vid institutionen finns även en internationell referee-tidskrift, Economic and Industrial Democracy, utgiven på Sage.