Marknader för vetenskaplig publicering: en ekonomisk historia

Syftet med projektet är att undersöka utvecklingen av marknader för vetenskaplig publicering under perioden 1770-2010. Motivet för en sådan studie är den växande insikten att mediamarknadernas utveckling är en viktig förutsättning för vetenskaplig utveckling. Den relativa betydelsen av marknader för vetenskaplig publicering har ökat under efterkrigstiden, som en konsekvens av att publicering blivit ett viktigt mått på produktivitet och kvalitet inom naturvetenskap och medicin – och i ökande grad även inom samhällsvetenskap och humaniora. Detta gör det centralt att undersöka dessa marknader om man vill få grepp om möjligheterna till ökad och förbättrad kommunikation inom vetenskapen. Förändrade marknadspraktiker och en förändrad marknadsstruktur innebär hypotetiskt också förändrade förutsättningar för vetenskaplig publicering och förändrade publikationsmönster.

Projektfinansiär

Handelsbankens forskningsstifteler

Projektperiod

2013-2016

Medverkande

Ylva Hasselberg
Peter Josephson
Johan Svedjedal

Kontaktperson

Ylva Hasselberg
Ekonomisk-historiska institutionen
Box 513
751 20 Uppsala
ylva.hasselberg@ekhist.uu.se