Utbildning i ekonomisk historia i Uppsala

I ekonomisk historia förbereder du dig för att förstå och reda ut dagens ekonomiska och samhälleliga frågor genom att skaffa dig kunskap om tidigare samhällsutveckling. En sådan fråga är hur den nya informationsteknologin påverkar arbetsliv och arbetsmarknad. En annan gäller senare tiders omfattande ekonomiska fluktuationer – finanskrisen och konjunkturnedgången – med stora konsekvenser för samhällsekonomin i stort och för de enskilda individerna. Har motsvarande hänt förr? Har vi lärt något av detta? Vilka faktorer är det som orsakar dylika kriser? Ytterligare frågor vi gärna ställer är: Varför har den materiella utvecklingen gått olika fort under olika perioder i olika delar av världen? Hur har de totala resurserna fördelats och hur har detta påverkat människans levnadsförhållanden och miljö? Hur har ekonomiska idéer och teorier påverkat samhället?

Ekonomisk historia är mycket internationellt till sitt innehåll och perspektiven är ofta globala. I en tid av stora förändringar i europeisk ekonomi och politik funderar vi gärna över om våra historiska erfarenheter kan ge oss någon ledning inför framtiden. Några av våra studenter får varje år tillfälle att själva bilda sig en uppfattning i många av de här frågorna genom studier vid olika europeiska universitet inom utbytesprogrammet Erasmus eller genom fältstudier i något u-land.

Skriver du uppsats inom vårt ämne kan du förvänta dig att få ett arbete med koppling till ämnet. Många av våra studenter fortsätter som doktorander. Men många arbetar också som utredare, analytiker, konsulter, lärare eller journalister, där de har nytta av kunskaper i ekonomisk historia.

Våra studenter uppskattar det breda perspektivet inom ämnet. Många anser att det ekonomisk-historiska perspektivet gör att man förstår samtiden och sina andra ämnesstudier i företagsekonomi, statskunskap och nationalekonomi mycket bättre. Även Högskoleverket konstaterar i sin utvärdering av vår utbildning att både grundutbildningen och forskarutbildningen är välorganiserade och håller hög standard.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, historikerprogrammet, samhällsvetarprogrammet och civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation.