Ansökan och antagning till forskarutbildning

Utlysning av lediga doktorandtjänster annonseras centralt via universitets webb, samt på institutionens webb, vanligtvis under våren med planerad början av studierna i september.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen i ekonomisk historia krävs att du har såväl grundläggande behörighet som särskild behörighet.

  • Grundläggande  behörighet: avlagd  examen  på  avancerad  nivå,  fullgjort kursfordringar  om  minst  240  hp,  varav  minst  60  hp  på  avancerad  nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
  • Särskild behörighet: 90 hp i ekonomisk historia.
  • Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Mer information om behörighet finns i den allmänna studieplanen för ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Ansökan

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och skall innehålla:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • CV
  • Kort beskrivning (2-3 sidor) av dina forskningsintressen och varför du söker till forskarutbildningen. Här anger du även vilken eller vilka av de ovan presenterade forskningsprojekten du är främst intresserad av och varför, eller/och vilken egen forskningsuppgift du vill studera.
  • Vidimerade kopior på intyg/examensbevis alternativt registerutdrag som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten.
  • Självständiga arbeten (uppsatser) som du författat inom ramen för din utbildning på grund- och avancerad nivå (master- eller magisteruppsats, C-uppsats, eller motsvarande).
  • Referensbrev (inklusive kontaktuppgifter) från två referenspersoner, i första hand dina tidigare lärare eller handledare.
  • Övriga handlingar som du önskar åberopa (t.ex. andra vetenskapliga arbeten eller referenser)

Antagning

En rekryteringsgrupp utses på institutionen som går igenom alla ansökningar och gör ett första urval som diskuteras i handledarkollegiet. Utvalda sökande kallas till intervju med företrädare för forskarutbildningen och institutionen. Därefter fattar prefekten det slutliga beslutet om vilken sökande som ska erbjudas doktorandtjänsten.

Arbets- och anställningsvillkor

Doktoranders arbets- och anställningsvillkor regleras av Högskoleförordningen, Uppsala universitets och Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer. 

Högskoleförordning (1993:1009)

Uppsala universitets arbets- och anställningsvillkor för doktorander

Samhällsvetenskapliga fakultetens information om utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan

Den allmänna studieplanen fastställs av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och är det huvudsakliga styrdokumentet för utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia. Till den allmänna studieplanen har institutionen ett kompletterande underdokument.

Allmän studieplan (pdf)

Underdokument till studieplan (pdf)

Individuell studieplan (ISP)

I samband med antagningen skall en individuell studieplan upprättas i samråd av doktorand och handledare, som sedan fastställs av prefekten. Den individuella studieplanen ska bl.a. innehålla en tidsplan för studierna, vilka kurser som ska ingå, finansiering och eventuella finansiärer. Studieplanen kan ses som en överenskommelse mellan doktoranden och institutionen. Den ska följas upp och uppdateras varje år.

Mall för individuell studieplan (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-11-14