Disputation och doktorsexamen


Boka disputationsdatum

SLUTARBETET MED AvhandlingEN

Efter slutseminariet inleds slutarbetet med avhandlingen. Manuskriptet ska läsas och godkännas av två professorer/docenter innan avhandlingen går till tryck. Bibliotektet har en tidsplan för och hjälper till med avhandlingsproduktionen.

Spikning

Senast tre veckor innan disputationen ska avhandlingen offentliggöras genom 'spikning'. Spikning innebär att avhandlingens abstract ska publiceras digitalt i DiVA och den tryckta avhandlingen finnas tillgänglig. Avhandlingen skall också sändas till varje institution inom landet med forskning och forskarutbildning inom det ämne avhandlingen tillhör, så att den finns tillgänglig minst två veckor före disputationen.

Disputation

Doktorsavhandlingen skall försvaras muntligen vid en offentlig disputation där den granskas av en i förväg utsedd  opponent och bedöms av en i förväg utsedd betygsnämnd. Avhandlingen ges betyget godkänd eller icke godkänd.

Disputationen öppnas av en ordförande som presenterar doktoranden, opponenten och ledamöterna i betygsnämnden. Vanligtvis inleder opponenten med en beskrivning av avhandlingen. En diskussion inleds där opponenten framför synpunkter och ställer frågor till doktoranden som ska försvara avhandlingen. Därefter får betygsnämnden möjlighet att ställa frågor och till sist kan även åhörarna ställa frågor innan det avslutas.

Intern checklista för disputation

Examen

Bevis på genomgången och godkänd forskarutbildning utfärdas av examensenheten efter ansökan av doktoranden.     

Doktorspromotion

Doktorspromotionen är en en akademisk fest för alla nya doktorer som avlagt sin examen under terminen.

Fakultetens informationssida