Studiernas upplägg

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, fördelat på 75 hp forskarkurser och ett avhandlingsarbete på 165hp.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen, Uppsala universitets mål och regler samt i universitets allmänna studieplaner.  

Högskoleförordningen (1993:100) 5 kap 1-7 § 

Uppsala universitets mål och regelsamling 

Uppsala universitets allmänna studieplaner 

Den individuella studieplanen strukturerar vilket arbete en doktorand ska genomföra under sin studietid. Två  handledare utses till varje doktorand, en huvudhandledare samt en biträdande handledare. Handledarnas uppgift är att vägleda doktoranden men också att fungera som ett stöd i utvecklingen mot rollen som självständig forskare.

Doktorsavhandling

Arbetet med avhandlingen inleds redan första terminen. Avhandlingen kan antingen skrivas som en monografi, som i normalfallet omfattar 120 – 200 sidor, eller utformas som en sammanläggningsavhandling med minst fyra artiklar, varav minst två egenförfattade, som hålls samman av en ”kappa”. Avhandlingen bör ha en engelsk summary. Biblioteket har en enhet som erbjuder hjälp i arbetet med avhandlingsproduktionen.

Bibliotekets avhandlingsstöd

Doktorandkurser

Kursdelens 75 hp består av 37,5 hp obligatoriska och 37,5 hp valfria poäng. 7,5 hp skall motsvara fem veckors arbete. Kurserna är fördelade i tre kursblock varav A och B är obligatoriska. Vissa kurser ges ibland i samarbete med andra institutioner.

Kursblock A - 15 hp avhandlingsförberedande och forskningsintroducerande kursdel.  

Kursblock B - 22,5 hp teori- och metodkurser.

Kursblock C - 37,5 hp kurser med viss valmöjlighet

Nationella forskarskolan

Den Nationella forskarskolan i ekonomisk historia är ett samarbete mellan de ekonomisk-historiska institutionerna i Uppsala, Göteborg, Lund, Umeå och Stockholm med syfte att säkra och höja kvalitén på forskarutbildningen i ekonomisk historia i landet.

Forskarskolan erbjuder årliga introduktionsinternat och nationella forskarutbildningskurser samt särskilda avhandlingsseminarier vid det ekonomisk-historiska mötet.

Nationella forskarskolan i ekonomisk historia

Högre seminariet

Högre seminariet är ett regelbundet återkommande mötesforum för doktorander och forskare. Här presenteras och diskuteras pågående forskning. Seminariet är obligatorisk för doktorander. Ibland inbjuds även gästföreläsare. Datum finns på institutionens webbkalendarium. Doktorandens manuskript ventileras och granskas vid ett obligatoriskt PM-seminarium där avhandlingsämnet presenteras, ett mellanseminarium samt ett obligatoriskt slutseminarium.

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

FUN är institutionens informations- och diskussionsforum för doktorander och handledare.

Doktorandföreningen

Institutionen har en doktorandförening vars syfte är att representera doktoranderna och främja deras intressen. Doktoranderna är representerade i Institutionsstyrelsen med en ordinarie medlem samt en suppleant.

Dokument

Mer information om studierna upplägg finns i den allmänna studieplanen och dess underdokument:
Allmän studieplan (pdf)

Underdokument till studieplan (pdf)

Mall för individuell studieplan (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-11-29