Studiernas upplägg

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, fördelat på 75 hp forskarkurser och ett avhandlingsarbete på 165hp.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §, Uppsala universitets mål och regler samt i den allmänna studieplanen för ekonomisk historia, Uppsala Universitet.

Den individuella studieplanen struktuerar vilket arbete en doktorand ska genomföra under sin studietid. Två  handledare utses till varje doktorand, en huvudhandledare samt en biträdande handledare. Handledarnas uppgift är att vägleda doktoranden men också att fungera som ett stöd i utvecklingen mot rollen som självständig forskare.

doktorsavhandling

Arbetet med avhandlingen inleds redan första terminen. Avhandlingen kan antingen skrivas som en monografi, som i normalfallet omfattar 120 – 200 sidor, eller utformas som en sammanläggningsavhandling med minst fyra artiklar, varav minst två egenförfattade, som hålls samman av en ”kappa”. Avhandlingen bör ha en engelsk summary. Bibliotektet har en enhet som erbjuder hjälp i arbetet med avhandlingsproduktionen.

DOKTORANDKURSER

Kursdelens 75 hp består av 37,5 hp obligatoriska och 37,5 hp valfria poäng. 7,5 hp skall motsvara fem veckors arbete. Kurserna är fördelade i tre kursblock varav A och B är obligatoriska. Vissa kurser ges ibland i samarbete med andra institutioner.

Kursblock A - avhandlingsförberedande och forskningsintroducerande kursdel (15 hp)

Kursblock B - teori- och metodkurser (22,5 hp)

Kursblock C - (37,5 hp)

nationella forskarskolan

Den Nationella forskarskolan i ekonomisk historia är ett samarbete mellan de ekonomisk-historiska institutionerna i Uppsala, Göteborg, Lund, Umeå och Stockholm med syfte att säkra och höja kvaliten på forskarutbildningen i ekonomisk historia i landet.

Forskarskolan erbjuder årliga introduktionsinternat och nationella forskarutbildningskurser samt särskilda avhandlingsseminarier vid det ekonomisk-historiska mötet.

Högre seminariet

Högre seminariet är ett regelbundet återkommande mötesforum för doktorander och forskare. Här presenteras och diskuteras pågående forskning. Seminariet är obligatorisk för doktorander. Ibland inbjuds även gästföreläsare. Datum finns i kalendariet. Doktorandens manuskript ventileras och granskas vid ett obligatoriskt PM-seminarium där avhandlingsämnet presenteras, ett mellanseminarium samt ett obligatoriskt slutseminarium.

FORSKARUTBILDNINGSNÄMND (FUN)

FUN är institutionens informations- och diskussionsforum för doktorander och handledare.

doktorandföreningen

Institutionen har en doktorandförening vars syfte är att representera doktoranderna och främja deras intressen. Doktoranderna är representerade i Institutionsstyrelsen med en ordinarie medlem samt en suppleant.

Rapportering av forskningsaktivitet

Enligt rektors beslut ska uppgifter om doktorandernas aktivitet och försörjning rapporteras i Ladok två gånger per år för tiden januari - juni och juli - december. Uppgifterna används i universitetets planering och i SCB:s statistik.

  • 100% aktivitet motsvaras av 40 timmar i veckan per kalenderhalvår (inkl. ev. semester).
  • Försörjning ska rapporteras för alla doktorander som har mer än 0 procents aktivitet. Summan ska alltid bli 100%

Mer information om studierna upplägg finns i den allmänna studieplanen och dess underdokument:
Allmän studieplan

Underdokument

Mall för individuell studieplan