Kursbeskrivningar

Varje delkurs omfattar max 2 000 sidor. Kurserna sker i form av obligatoriska seminarier och avslutas med skriftlig eller muntlig tentamen. Stor vikt läggs vid PM-skrivande och muntliga presentationer av litteratur och forskningsproblem.

Introduktionskurs med avhandlings-PM

Kursen syftar till att ge nyantagna doktorander kunskaps om forskarutbildningen, en insikt i hur det är att vara doktorand, kunskap om och perspektiv på den forskningsprocess som leder fram till en färdig avhandling samt att doktoranderna skall skriva två på varandra följande avhandlings-pm. Kursen sträcker sig över hela första läsåret men med huvuddelen av seminarierna under höstterminen. Kursen examineras genom muntlig och/eller skriftligt redovisning samt genom författande av två avhandlings-pm som båda ventileras på institutionens högre seminarium. Avhandlings-pm 1 syftar till presentera en forskningsidé och upplägg inför avhandlingsarbetet medan avhandlings-pm 2 bör omfatta en utvecklad forskningsidé samt någon form om pilotstudie. Avhandlings-pm 1 läggs fram i januari/februari medan Avhandlings-pm 2 läggs fram i maj/juni.

Aktivt deltagande på högre seminariet

Detta inkluderar även minst två framträdanden, utöver ventilering av egna texter, i form av exv. opposition, forskningspresentationer.

Kvalitativa metoder

Kursen syftar till att öka förtrogenheten med grunderna i kvalitativ metod, förstå skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ metod samt genom penetrering av metoden i ett antal undersökningar öka kunskaperna om vilka kvalitativa metoder som finns och kan vara lämpliga i ekonomisk historia. Kursen vill också öka förståelsen för och träna färdigheterna i hur man skriver vetenskapliga texter.

Kvantitativa metoder

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om och utveckla förmågan att använda olika kvantitativa metoder samt att öka den kritiska förståelsen för hur dessa kan kombineras med andra vetenskapliga angreppssätt som vanligen förekommer inom ekonomisk historia. Särskild vikt kommer att läggas vid praktiska tillämpningsövningar samt vid kritiska diskussioner av texter där kvantitativ metod applicerats på olika ekonomisk-historiska problemställningar.

Historie- och vetenskapsteori

Historie- och vetenskapsteorikursen kommer att ta upp grundläggande teoretiska och metodiska frågeställningar av relevans för ekonomisk historia. De vetenskapsteoretiska och historieteoretiska avsnitten löper parallellt. Kursen syftar främst till att träna upp förmågan att skickligt och kreativt tillämpa teori i det egna forskningsarbetet.

Senast uppdaterad: 2022-09-09