Forskning inom området agrarhistoria

I historisk tid har det stora flertalet människor varit direkt iblandade och beroende av jordbruk och de har bott på landsbygden. En överväldigande stor del av samhällenas produktion och människornas konsumtion var tidigare relaterat till jordbruket och jordbruket har varit ett centralt ekonomisk-politiskt område. Den agrarhistoriska forskningen vid Ekonomisk-historiska institutionen handlar i vid mening om jordbrukets utveckling och de faktorer, institutionella, politiska och marknadsmässiga, som har påverkat den, samt om jordbrukssektorns relation till och betydelse för andra delar av samhällsekonomin. Vi fokuserar i första hand på tiden från 1700-talet och framåt. Fokus ligger oftast på Sverige, men vi är involverade i internationellt komparativa samarbeten med europeiska och asiatiska länder.

Pågående projekt

Institutionell förändring och agrar-ekonomisk tillväxt. Jordskiften, fastighetspriser och befolkningsförändring 1810-1880

Projektledare: Marja Erikson I Projektbeskrivning

Agrarekonomisk tillväxt eller stagnation i Mälardalen: Regionala produktionsdata 1750-1920

Projektledare: Mats Morell I Projektbeskrivning

Brandförsäkring på Sveriges landsbygd och den finansiella revolutionen. Organisationsformer, bebyggelse och argument 1734 – 1850

Projektledare: Göran Ulväng I Projektbeskrivning

Kyrkan som sockenbankir. Kyrkokassornas användning för kreditgivning på den svenska landsbygden 1750-1870

Projektledare: Sofia Murhem I Projektbeskrivning

Fritidsekonomi och markanvändning: Expansionen av markberoende fritidstjänster under efterkrigstiden

Projektledare: Mats Morell I Projektbeskrivvning

Att förstå kärnan genom att skala begreppen: Analys av hungersnöder i historisk kontext

Projektledare: Timo Myllyntaus (University of Turku) I Projektbeskrivning