Forskning inom området arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknad och arbetsliv har präglat vår ekonomiska historia i hög grad. Även idag påverkas vi av förhållandena på arbetsmarknaden liksom i arbetslivet, oavsett om vi står utanför eller är en del av arbetsmarknaden. Detta forskningsfält har under lång tid även präglat den ekonomisk-politiska debatten. Forskningen kring arbetsmarknad och arbetsliv vid Ekonomisk-historiska institutionen behandlar både arbetsmarknad, arbetsliv och arbetsorganisationsaspekter ur ett ekonomiskt-historiskt perspektiv. I första hand sysslar vi med perioden från 1900-talet och framåt. Tidigare forskning har bland annat behandlat arbetsmiljöaspekter, hur arbetet organiserats, arbetsmarknadens parter i termer av svenska modellen, migration, omställningsavtal, arbetstid, genusaspekter på arbetslivet, för att nämna några teman. Olika faktorer som interagerar i historisk tid är politik, marknad och institutioner. Dessutom sitter redaktionen för den internationella refereetidskriften Economic and Industrial Democracy, publicerad av Sage, London, vid institutionen. Vi arbetar bland annat med europeiska kollegor i nuvarande forskningssamarbeten.

Pågående projekt

Tjänstemannarörelsen och framväxten av trygghets- och omställningsavtal i den svenska modellen

Projektledare: Jan Ottosson I Projektbeskrivning

Metallbasaren: Kunskapande i Stockholms metallnäring under det ”långa sjuttonhundratalet”

Projektledare: Göran Rydén I Projekbeskrivning

En fråga om arv: Humankapital och förmögenhet som förutsättning för social mobilitet, Sverige 1880-1950

Projektledare: Kristina Lilja I Projektbeskrivning

Hur blev Sverige jämlikt? Fördelningen av inkomster med nya mikrodata, 1862–1970  

Projektledare: Erik Bengtsson (Ekonomisk historia, Lunds universitet) I Projektbeskrivning