Forskning inom området vetenskap, teknik och samhälle

Temats forskning avser förhållandet mellan vetenskap, teknik och samhälle i historien och samtiden. I dag är vetenskapen inte enbart föremål för förväntningar på kunskapsutveckling inom disciplinära fält, utan också för förhoppningar om att generera tillväxt och ekonomisk utveckling. De förändrade förväntningarna på vetenskapens roll i samhällsekonomin är ett av temats forskningsfokus. Vetenskaplig utveckling har under 1900-talet setts som något som påverkas av dess interna logik, även om sociala och kulturella faktorer alltid haft en inverkan. Under de trettio sista åren har dock synsättet förändrats, så att det har kommit att ses som legitimt och nödvändigt att politiska beslut och näringslivets behov aktivt påverkar vetenskapens utveckling. Temat studerar interaktionen mellan vetenskap, politik och näringsliv ur flera perspektiv.

Pågående projekt

Italiensk och svensk matproduktion - att driva eller hindra innovationer som motverkar antibiotikaresistens?

Projektledare: Alexandra Waluszewski I Projektbeskrivning

Follow the Pig

Projektledare: Alexandra Waluszewski I Projektbeskrivning

Collective interests and assets in a global economy

Projektledare: Alexandra Waluszewski I Projektbeskrivning

EU’s ‘Smart Specialisation Strategy’ – changing private-public interaction patterns

Projektledare: Alexandra Waluszewski I Projektbeskrivning

Marknader för vetenskaplig publicering: en ekonomisk historia

Projektledare: Ylva Hasselberg I Projektbeskrivning

Vem drar nytta av innovationsinvesteringar? Nya forskningsbaserade produkter/tjänster och distributionen av materiella och monetära resurser

Projektledare: Alexandra Waluszewski I Projektbeskrivning

Vetenskapens villkor: Forskningspolitikens ekonomiska historia

Projektledare: Ingemar Pettersson I Projektbeskrivning

Smakens teknovetenskaper: livsmedelsutveckling i Sverige under den högindustriella epoken

Projektledare: Ingemar Pettersson I Projektbeskrivning

Akademiska hus. Byggenskap, lokalanvändning och verksamhetsutveckling inom svenska universitet och högskolor 1975-2015

Projektledare: Ylva Hasselberg I Projektbeskrivning

Självförverkligandets marknad. Svensk korrespondens- och distansutbildning, 1890-1970-tal

Projektledare: Orsi Husz I Projektbeskrivning

Metallbasaren: Kunskapande i Stockholms metallnäring under det ”långa sjuttonhundratalet”

Projektledare: Göran Rydén I Projektbeskrivning

Från lärarundantag till entreprenöriella universitet: Akademisk patentpolitik 1940–2013

Projektledare: Ingemar Pettersson I Projektbeskrivning

Identitetsekonomin. Pengar och identifiering i 1900-talets Sverige

Projektledare: Orsi Husz I Projektbeskrivning

Den intima förbindelsen. En ekonomisk kulturhistoria om vardagliga finanser

Projektledare: Orsi Husz I Projektbeskrivning