Nytt bokkapitel i "The European Union and the Technology Shift"

2021-02-11

Jan Ottosson, Olle Jansson (Ekonomisk-historiska inst) och Jenny Jansson (Statsvetenskapliga inst) har skrivit kapitlet "Technological Shifts and the Social Partners: Is the European Semester Heading Towards a Social Europe?".

Kapitlet ingår i boken "The European Union and the Technology Shift", Antonina Bakardjieva Engelbrekt Karin Leijon Anna Michalski Lars Oxelheim (redaktör).

"I detta kapitel beskriver och analyserar vi fackföreningars och arbetsgivarorganisationers involvering i planeringsterminen i EU:s medlemsländer. För att belysa våra resultat ställer vi pluralistiska och korporativistiska forskningsperspektiv mot varandra för att analysera och diskutera på vilka sätt parterna deltar i arbetet med terminen och hur detta skiljer sig åt mellan olika medlemsländer. Då det är medlemsstaterna som bestämmer på vilket sätt som parterna ska involveras i terminen är det troligt att länder med korporativistiska system på nationell nivå i högre utsträckning kommer att ta med, och ge utrymme för, arbetsmarknadens parter i den nationella delen av planeringsterminens processer." - Jan Ottosson