Organisation och styrelse

Som på alla institutioner vid Uppsala universitet är det prefekt eller institutionsstyrelse som formellt fattar beslut om institutionens verksamhet. I praktiken är beslut kring utbildning i stor utsträckning delegerade till tre studierektorer (grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildning). Institutionen har även en forskningsansvarig professor. Alla övriga större beslut bereds i ett antal kollegialt sammansatta organ; en ledningsgrupp bestående av prefekt, stf. prefekt, studierektorer, forskningsansvarig samt administrativ personal, ett professorskollegium, ett handledarkollegium, en forskarutbildningsnämnd, en doktorandförening samt en lika villkors/arbetsmiljögrupp. Vid institutionen finns också ett skyddsombud, ett miljöombud, ett lika villkorsombud samt ett brandskyddsombud.

Institutionens styrelse

Prefekt och ordförande
Fredrik Sandgren

Lärare
Ordinarie: Lars Fälting, Ylva Hasselberg, Orsi Husz, Henric Häggqvist
Suppleanter: Nikolas Glover, Therese Nordlund Edvinsson

T/A-personal
Ordinarie: Petra Millbert
Suppleant: Jenny Björkegård

Studentrepresentanter
Ordinarie: Klara van Blaricum (grund), William Skoglund (avancerad), Cecilia Kahn (doktorand)
Suppleanter: Jonatan Andersson (doktorand), vakant (doktorand)

Senaste styrelseprotokollen

Lika villkor och arbetsmiljö

Vid Ekonomisk-historiska institutionen ska det råda en öppen och tillåtande miljö där alla som är verksamma, anställda och studenter vid institutionen ska känna sig välkomna och bli rättvist behandlade. Alla ska möta en miljö präglad av respekt och förståelse oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning och ålder. Vid institutionen finns en arbetsgrupp som löpande arbetar med lika villkor- och arbetsmiljöfrågor. Kontaktpersoner vid institutionen för dessa frågor är:
Lika villkorsombud - Karin Ågren
Skyddsombud - Jan Ottosson
Prefekt – Fredrik Sandgren

I enlighet med universitets miljöarbete verkar institutionen för att följa de mål och handlingsplaner som finns i framför allt universitets miljöpolicy, riktlinjer för tjänsteresor och möten samt i programmet för hållbar utveckling. Kontaktpersoner vid institutionen för dessa frågor är:
Miljöombud -
Prefekt – Fredrik Sandgren

Brandskyddsombudet är en del av universitets systematiska brandskyddsarbete. Kontaktpersoner vid institutionen för dessa frågor är:
Brandskyddsombud - Petra Millbert
Prefekt – Fredrik Sandgren

Doktorandföreningen
David Dellstig
Cecilia Kahn

Mål och regler vid Uppsala universitet