Organisation och styrelse

Som på alla institutioner vid Uppsala universitet är det prefekt eller institutionsstyrelse som formellt fattar beslut om institutionens verksamhet. I praktiken är beslut kring utbildning i stor utsträckning delegerade till tre studierektorer (grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildning). Institutionen har även en forskningsansvarig professor. Alla övriga större beslut bereds i ett antal kollegialt sammansatta organ; en ledningsgrupp bestående av prefekt, stf. prefekt, studierektorer, forskningsansvarig samt administrativ personal, ett professorskollegium, ett handledarkollegium, en forskarutbildningsnämnd, en doktorandförening samt en lika villkors/arbetsmiljögrupp. Vid institutionen finns också ett skyddsombud, ett miljöombud, ett lika villkorsombud samt ett brandskyddsombud.

Institutionens styrelse

Prefekt och ordförande
Fredrik Sandgren

Lärare
Ordinarie: Lars Fälting, Ylva Hasselberg, Henric Häggqvist, Nikolas Glover
Suppleanter: Therese Nordlund Edvinsson, Peter Hedberg

T/A-personal
Ordinarie: Petra Millbert
Suppleant: Jenny Björkegård (sekreterare)

Studentrepresentanter
Ordinarie: vakant (grund), Klara van Blaricum (avancerad), Jonatan Andersson (doktorand)
Suppleanter: Arvand Mirsafian (doktorand), Simon Hallberg (doktorand)

Adjungerade
Anders Ögren (forskningsansvarig), Kristina Lilja (studierektor FU), Maria Bengtsson (HR-generalist)

Senaste styrelseprotokollen

Lika villkor och arbetsmiljö

Vid Ekonomisk-historiska institutionen ska det råda en öppen och tillåtande miljö där alla som är verksamma, anställda och studenter vid institutionen ska känna sig välkomna och bli rättvist behandlade. Alla ska möta en miljö präglad av respekt och förståelse oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning och ålder. Vid institutionen finns en arbetsgrupp som löpande arbetar med lika villkor- och arbetsmiljöfrågor. Kontaktpersoner vid institutionen för dessa frågor är:
Lika villkorsombud
Skyddsombud - Olle Jansson
Prefekt Fredrik Sandgren

I enlighet med universitets miljöarbete verkar institutionen för att följa de mål och handlingsplaner som finns i framför allt universitets miljöpolicy, riktlinjer för tjänsteresor och möten samt i programmet för hållbar utveckling. Kontaktpersoner vid institutionen för dessa frågor är:
Miljöombud - Lars Karlsson
Prefekt – Fredrik Sandgren

Brandskyddsombudet är en del av universitets systematiska brandskyddsarbete. Kontaktpersoner vid institutionen för dessa frågor är:
Brandskyddsombud - Petra Millbert
Prefekt Fredrik Sandgren

Doktorandföreningen
Jonatan Andersson

Glob med många ansikten
Senast uppdaterad: 2022-02-17