Intervju Hedvig Widmalm

Hedvig WidmalmHedvig kommer från Uppsala, och har alltid vetat att hon ville arbeta med historia på något sätt. Vid en utbytestermin i England blev hon intresserad av tidigmodern genushistoria, och hur sociala normer påverkade praktiker. Hennes C-uppsats och masteruppsats handlade om just detta. Via genushistoria och kontakt med "Gender and Work" projektet på Historiska institutionen i Uppsala kom hon in på forskning om tidigmodern hushållsekonomi. Hedvig disputerade i ekonomisk historia i oktober 2018.

Varför sökte du forskarutbildning? Varför i ämnet Ekonomisk historia?
När jag gjorde min master gick jag också med i en forskningsnod som handlade om tidigmodern kulturhistoria. Där fick jag reda på ett forskningsprojekt i ekonomisk historia som handlade om kopparhanteringens roll i skapandet av upplysningen. Jag ansökte till det när jag skrivit klart min masteruppsats, och så hamnade jag här.

Vad handlar din avhandling om?
Den handlar om hushållning vid Falu koppargruva under åren 1716 – 1724. Hushållning är ett sätt att definiera den tidens ekonomiska teorier och praktiker. Avhandlingen utforskar hur koppargruvans hushållning utvecklades genom ett antal ekonomiska reformer, hur dessa reformer sen påverkade den privata hushållningen hos olika grupper i Falun. Jag tittar även på hur dessa olika grupper – bergsmän, gruvdrängar och borgare - försökte påverka sin egen ställning i Kopparbergets hushåll genom att skriva suppliker, protestera och argumentera. Allt detta blir ett sätt att undersöka vilken form av aktörskap som var möjlig inom den tidigmoderna hushållsekonomin.

Finns det en ’typisk arbetsdag’ för doktorander?
Ja, men den varierar mycket beroende på i vilken fas i arbetet man befinner sig. I början balanserar man skrivandet med att läsa olika kurser, som ibland hålls på annan ort. I mitten och i slutet av doktorandtiden kombinerade jag skrivande med undervisning. I slutet tog skrivandet det mesta av mitt fokus. Man strukturerar arbetet på ett visst sätt som blir typiskt och vardagligt ganska snabbt, men denna vardag ändras från termin till termin.

Vad har varit roligast med att vara doktorand?
Att få allmänbilda mig i olika frågor, metoder och utgångspunkter. Att diskutera fram och lära mig vad jag själv tycker är relevant med ämnet historia. Att bli tagen på allvar.

Hur känns det att nu ha disputerat?
Det är både skönt och jobbigt, det går upp och ner från dag till dag. Det känns tomt att inte längre ha ett stort projekt, men det är en enorm lättnad att vara klar och att det blev godkänt.

Har du några tips till andra som funderar på forskarstudier?
Fundera på hur du själv fungerar, varför det som lockar dig är lockande. Du kanske inte måste veta exakt hur din forskning kommer att utvecklas, men du måste förstå varför du själv är intresserad av det ämne du har valt. Du ska kunna bibehålla ditt intresse hela vägen.

November 2018