Panel 5

Sessions held in English are listed below in English and Swedish sessions listed in Swedish.

 

Panel 5C - Regional dynamik under den agrara revolutionen: Kvantitativa skattningar av åkerareal och jordbruksproduktion i Sverige ca 1750-1900 II. ROOM A156.
Ett problem i studiet av de långa linjerna i Sveriges ekonomiska och agrara utveckling är att uppgifterna om åkerarealer och produktion i 1800‐talets officiella jordbruksstatistik inte är tillförlitliga. Samtidigt föreligger ett högkvalitativt källmaterial i de många lantmäteriakter som utifrån storskifte, enskifte och laga skifte ca 1750–1900 täcker en stor del av rikets gårdar. I tre pågående projekt används detta material för att rekonstruera data om arealer och produktion under den agrara revolutionen: projektet Databasen Sveriges åkerarealer 1810 och 1870, vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet; Agrarekonomisk tillväxt eller stagnation i Mälardalen: Regionala produktionsdata 1750–1920 vid Ekonomisk‐historiska institutionen, Uppsala universitet; samt Tillväxt, institutioner och naturliga förutsättningar: den agrara revolutionen i ett regionalt perspektiv vid Avdelningen för agrarhistoria, Sveriges Lantbruksuniversitet.  Syftet med sessionen är att presentera de olika projekten, jämföra och diskutera metodval och källor, samt även att presentera och analysera de resultat som nåtts så här långt. Vad kan de nya sifferserierna säga om den regionala dynamiken i Sverige under den agrara revolutionen? Vilka perspektiv öppnas upp i förhållande till de långa linjerna i landets ekonomiska utveckling?  Även forskare utanför de tre projekten hälsas välkomna att inkomma med förslag på papers.

Session organiser: Lars Nyström, University of Gothenburg & Marja Erikson, Uppsala University

Papers and participants:
1. Martin Skoglund , Swedish University of Agricultural Sciences, "How estimates on agricultural production and land use be employed in the study of climate adaptation and regional differentiation during the agricultural revolution "
2. Erik Hallberg & Lars Nyström, "Den ursprungliga kapitalackumulationen på svensk botten?  En pilotstudie om utmarksskiften ca 1600-1900"

Panel 5D - Rethinking Debt in Pre-Industrial Europe II. ROOM B115
Since the crisis of 2008, debt has increasingly become a major concern in our contemporary world. Abyssal public debt, ever growing student loans, credit card indebtedness and concern regarding the housing bubble regularly appear on the front page of newspapers worldwide. But what is exactly debt? Is it a financial tool sustaining growth or is it the evil of our modern societies auguring its downfall? The last financial crisis has clearly proven that the paradigm of debt was poorly understood, even -and perhaps above all- by economists. We clearly need a better comprehension of the mechanisms and threats associated with debt. In this respect, historians of early financial markets can highlight critical points.

Recently, David Graeber suggested a concept he labelled “everyday communism” in reference to the solidarity and norms of cooperation existing among people when it comes to the structure and organization of their traditional communities, from the management of common lands to neighbourly and daily mutual assistance (Graeber, 2011). With this concept in mind, he proposed studying the evolution of the paradigm of debt over the last 5,000 years, with special reference to the transition from “everyday communism” to “impersonal arithmetic”; this latter model based on inequality, oriented towards profit making and the de-personification of exchange, in other words our current situation. Craig Muldrew, on the other hand, adopts a less radical standpoint and proposes a model he called “economy of obligation”, where pre-industrial debt and credit were embedded in a large network of social and economic relationships (Muldrew, 1998). Parallelly, Laurence Fontaine prefers the model of “moral economy” first proposed by E.P. Thompson, where social norms such as fairness and solidarity prevailed (Fontaine, 2014).

Session organiser: Elise M. Dermineur, Umeå University & Martin Almbjär, Uppsala University

Papers and participants:

  1. "Ambiguous Debt: The Meaning of Debt in Sweden and Finland, 1790-1910”, Martin Almbjär, Sofia Gustavsson and Tiina Hemminki
  2. "Informal Credit Networks in Pre-Industrial France", Elise M. Dermineur, Umeå University
  3.  "The other fundamental of exchange: debtor protection in pre-modern economic history", Jaco Zuidjerduijn, Lund University
  4. "Banks before banks – the credit market(s) in Stockholm 1650-1700", Christopher Phil, Uppsala University
  5. "Dealing with the government's salary debts after the Great Northern War",  Joakim Scherp, Stockholm University
  6. "From liquidity crisis to honorable bankruptcy? The terms and implications of credit for small-scale production of consumer goods, Sweden ca 1755–75",  Rosemarie Fiebranz, Uppsala University
  7. "Luxury, Fashion and the Early Modern Idea of Credit", Klas Nyberg, Stockholm University

Panel 5E - Fantastiska verb och var man hittar dem: Vad olika källor berättar om mäns och kvinnors arbete. ROOM A144.
Brist på relevanta data har gjort att kunskapen om vad kvinnor och män i det förflutna egentligen gjorde för sin försörjning i länge har varit begränsad. Ett viktigt steg mot ökad kunskap har tagits av det kombinerade forsknings- och digitaliseringsprojektet Gender and Work genom att flytta fokus från yrkestitlar och egendomsinnehav till beskrivningar av konkreta försörjningsaktiviteter. Det stora antalet sådana beskrivningar som samlats in och analyserats i projektets databas (tillgänglig via gaw.hist.uu.se) utgör en ny empirisk grund för att besvara dessa frågor. Användbarheten hos dessa beskrivningar beror dock, som alla uppgifter om det förflutna, på de källor som de hämtats ur, på källornas tillkomstsituation och källproducenternas syften. På denna session presenterar vi resultaten från en studie av hur bilden av kön och arbete påverkas av det material vi använder. Vilket arbete, och vems arbete, synliggörs i vilka källor? Underlaget består av olika typer av källor från Västmanland under perioden 1720–1880, bland annat domböcker från såväl stad som landsbygd, mantalslängder och ortsbeskrivningar. Presenterar gör några av forskarna inom Gender and Work.

Session organiser: Jonas Lindström, Uppsala University

Papers and participants
1. Caroline Lindroth
2. Jezzica Isralesson
3. Marie Ulväng, Uppsala University, 
3. Hedvig Widmalm, Uppsala University, "Kvinnors krogdrift i Falun, 1710 – 1740"

Panel 5F - Foreign trade in the Nordic countries: New data and new perspectives. ROOM B139
Foreign trade has for the longest time been a central feature of economic history, and an essential part of historical national accounts in many countries. While this importance is more or less uncontested and data on foreign trade is generally of good quality far back in time, there are still gaps in the research field that are yet to be filled. This session brings together researchers from several of the Nordic countries who will present opportunities and challenges for historical foreign trade data in the region. Arguably data on exports and imports carry even more weight in the Nordic countries, who all have been small economies highly dependent on international trade and the world market. The region is also one of the more poignant examples of where export‐led growth and industrialization successfully went hand‐in‐hand. Data on foreign trade will be analyzed not only in of itself, but also in its applicability for other economic indicators, such as terms of trade, openness, and effects on economic growth. The session will mainly have a quantitative perspective, focusing on descriptive data as well as econometric methods.

Session organiser: Henric Häggqvist, Uppsala University

Papers and participants:
1. Häggqvist, Henric. Hedberg, Peter. Karlsson, Lars, Uppsala University, “Long‐run price‐ and trade‐data: with application for terms of trade in Sweden, 1780– 2010”.
2. Tiainen, Timo, University of Jyväskylä, “Finnish International Trade Flows in an Era Moving Towards a More Liberalistic Sate from a Mercantilist Trade Policy”.
3. Jari Ojala, University of Jyväskylä, "Assessing the value of early modern Finnish shipbuilding industry"
4. Guðmundur Jónsson, University of Iceland, “The terms of trade of Iceland in comparison with other primary producers, 1870–2010”
5. Viesturs Pauls Karnups, “Latvian-Finnish Economic Relations 1918-1940”

Panel 5G - Public health and mortality. ROOM B153.

Chair: Liselott Eriksson, Umeå University

Papers and participants:
1. Karen Clay (Carnegie Mellon University and NBER), Peter Juul Egedesø (University of Southern Denmark), Casper Worm Hansen (University of Copenhagen), Peter Sandholt Jensen (University of Southern Denmark), Avery Calkins (University of Michigan): "Controlling Tuberculosis? Evidence from the first Community-Wide Health Experiment"
2.
Sakari Saaritsa & Markus Ristola (University of Helsinki): "The impact of early health care services on mortality and fertility at the municipal level in Finland, 1880-1913"
3.
Fransisco J. Béltran Tapia (Norwegian University of Science and Technology): "Missing girls in historical Europe”

Top of page

Back to conference programme