Panel 6

Sessions held in English are listed below in English and Swedish sessions listed in Swedish

Panel 6A - Historical labor and wages: an international approach I. ROOM A138.
This session is the first of two that share an overall theme. The sessions aim to provide
a forum for discussions of labor markets, living standards, and social- and economic
inequality across different periods and geographical contexts, bringing together
researchers working within different subfields of economic history. This first session
focuses on labor markets, wages, and living standards. The second session focuses on
inequality with the working title "Measuring long-term inequality trends in incomes
and wealth: a global perspective." Both sessions aim to be double sessions.
This session is devoted to the questions of labor, wages, and living standards. The core
purpose is to allow for discussions that advance our understanding of work, wages,
living standards, and incomes in the context of economic history. We aim for an
international perspective and welcome papers on these topics covering a broad set of
geographical areas as well as periods. The session is open for more paper proposals.

Session organiser: Erik Bengtsson, Lund University/University of Gothenburg, Kathryn Gary, Lund University & Jakob Molinder, Uppsala University/Lund University
Chair: Erik Bengtsson
Discussants: Erik Bengtsson & Svante Prado 

Papers and participants:
1. Corinne Boter & Sarah Carmichael (Utrecht), “Long-term development of textile wages”
2. Maria Fibaek (Lund), "Working poor? A long-run study of agricultural workers' wages and welfare, Kenya c. 1920-2017"
3. Kathryn Gary (Lund), “Seasonality of building labor”
4. Jakob Molinder  and  Christopher  Pihl  (Lund, Uppsala),  “Wages  in  16th  century Sweden”

Panel 6B - Impacts of Education – a Session on Social Mobility and Economic Growth, 1820–1970. ROOM A144.
Scholars have for a long time stressed the importance of education on a number of factors in modern societies, for instance health, fertility, social mobility and economic growth – all aspects of interest for researcher within the field of economic history. But the history of education is not a common topic for sessions on the Swedish Economic History meetings. The aim for this session is to remedy this in some way. Since there are several projects undertaken at the moment, concerning education and economic development, we will investigate aspects of the educational impact by discussing cases from different historical and geographical contexts.

Session organiser: Jonas Söderqvist, Uppsala University
Chair: Jenny Jansson, Uppsala University
Discussant: Esbjörn Larsson, Uppsala University

Papers and participants:
1. Kristin Ranestad, Lund University, "Educational opportunity, formal education and practical learning in Scandinavia. A presentation of student biographies and their uses: 1820s-1975"
2. Jonas Söderqvist, Uppsala University, "A College for the People. Social mobility among the students of the first fifteen winter courses at Brunnsvik Folk College, 1906–1921"
3. Nicolai Baumert, Lund University, "Missionary education under different colonial regimes. The historical roots of educational development in Cameroon, 1868 – 1960"

Panel 6C - En näring bland andra? Den agrara omvandlingen i tid och rum I. ROOM A156
Den agrara omvandlingen sedan 1800‐talet har inneburit en övergång från hantverksmässig till industriell produktion, från att vara en i huvudsak lokal näring där en stor del av produktionen avsåg det egna hushållet till att verka på en global marknad, samt en verksamhet vars kunskapsbas bestod av beprövad erfarenhet till att bli alltmer beroende av den vetenskapliga utvecklingen. I denna mening liknar de agrara näringarna andra näringar. Trots detta är en stor del av lantbruksföretagen relativt små och bundna till en specifik plats. Och förutom att vid händelse av kris kunna försörja befolkningen med livsmedel så antas den agrara sektorn också bidra till bland annat en bättre biologisk mångfald och spelar en viktig roll i förhållande till ett förändrat klimat. Så, är den agrara sektorn en näring bland andra? Kan den till exempel avregleras oavsett konsekvenser? Vi vill med denna session försöka öka förståelsen kring denna dynamik och hur den förändrats historiskt. Det handlar å ena sidan om specifika agrara frågor, å andra sidan om att skapa förutsättningar för en dialog mellan olika ämnesinriktningar och angreppssätt. Vi ser gärna bidrag kring de agrara kärnverksamheterna ochforskning där det agrara endast utgjort en delkomponent av undersökningen eller där kopplingen till det agrara kanske bara finns antydd, t.ex. i miljöhistoria, mathistoria och landsbygdhistoria.

Session organiser: Paulina Rytkonen, Södertörn University, Per Eriksson, The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry & Patrick Svensson, Swedish University of Agricultural Sciences
Chair: Per Eriksson, The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry

Papers and participants:
1. Magnus Bohman (Umeå University)
2. Inger Olausson (University of Gothenburg)
3. Hans Jörgensen (Umeå University)
4. Anders Wästfält (Stockholm University)
5. Per Eriksson (The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry)

Panel 6D - The Economies of Research I. ROOM B115.
This panel explores various understandings of the economic relationship between scientific research and society. Acknowledging the varieties of research economies present over time in various parts of different societies, the panel will discuss the reasons for, and consequence of, these economies. How do changes in society affect the economic viability of research? How does the perception of science affect which research is seen as valuable? How do various economies of research affect the scientific work itself?

Session organiser: Carl Björvang & Ylva Hasselberg, Uppsala University

Papers and participants:

  1. Carl Björvang (Uppsala university): ”Financing Swedish Antibiotics Research in the late 20th Century
  2. Daniel Normark (Uppsala universitet/KTH): “Research funding operating on the inner lines of medical science: the Swedish case of Thérèse & Johan Anderssons foundation 1922-1964".
  3. Ingemar Pettersson (Uppsala university) & Per Lundin (Chalmers): ”The Swedish Research System – It’s Growth, Political Economy and Anatomy
  4. Arvand Mirsafian (Uppsala universitet): “Science and money: A neoliberal turn?”

Panel 6E - Corporate internationalization and Nordic business systems. ROOM B153.
The Nordic countries are often grouped together in international comparisons. Across the Nordic region, the population is well‐educated and benefit from high‐income. The countries all have welfare states with large public sectors, and the states have a history of active industrial and agricultural policies. The Nordic countries exhibit striking similarities, but nevertheless the national modernisation process have differed. Swedish economic modernisation is traditionally linked closely to the emergence and growth of large industrial enterprises. Danish modernisation by contrast is often ascribed to agricultural exports and a food processing industry dominated by firms of modest size. Norway in turn owed its wealth to shipping and fishing before oil was discovered, and Finland resembled Sweden with large industrial enterprises. In this session, the ambition is to use the lessons from business history to discuss the differences between the Nordic business systems. Throughout the capitalist era, firms in all of the Nordic countries have internationalized, and some of them have become competitive on a global scale. By studying the internationalization processes of individual firms in the Nordic countries, we aim to engage in a debate about national differences and similarities. What has driven the internationalization processes – searches for larger markets, lower production costs, or domestic policies? And do the different driving forces behind the internationalization processes tell us something about variations in national economic systems, or are they rather the result of variations across industries and individual companies?

Session organiser: Kristoffer Jensen, The Danish Museum of Industry & Åsa Malmström Rognes, Uppsala University,

Papers and participants:
1. Susanna Fellman (University of Gothenburg),  ”Institutional constraints and weak capabilities – The slow adaption of internationalization strategies in Finnish business.”
2. Marcus Box, Mikael Lönnborg and Paulina Ryötkänen (Södertörn University), “Understanding the Internationalization of Cooperatives”
3. Kristoffer Jensen (The Danish Museum of Industry) and Jeppe Nevers, (University of Southern Denmark), “Danish corporate internationalization and public policies since 1945”
4. Åsa Malmström Rognes (Uppsala University), ”Financing Internationalisation in times of Financial Repression”

Panel 6F - Reklam och konsumtionskultur under andra världskriget. ROOM B139
Fredstida konsumtionssamhällen behöver köpvilliga konsumenter. Krigstida nationer kräver självuppoffrande medborgare. Hur hanterar marknadsaktörer – producenter, återförsäljare och marknadsförare – övergången från den ena typen av marknad till det andra? Vi vet relativt mycket om människors konsumtionsmönster historiskt, men konsumtionskultur har oftast studerats som ett fredstida fenomen. Krig och kriser har behandlats som parenteser snarare än påverkansfaktorer. Detta har problematiserats i internationell forskning under senare tid, där särskilt perioden 1939– 1945 lyfts fram som formativt för det moderna konsumtionssamhället. Den här sessionen sker i form av ett rundabordssamtal och presenterar ny och pågående svensk forskning på detta område, där särskilt reklambranschens anpassning till krigsåren studeras och problematiseras. I fokus för diskussionerna står även hur det svenska konsumtionssamhällets anpassning till krigets förutsättningar omformade sociala kategorier som klass, genus och medborgare.

Session organiser: Klara Arnberg, Stockholm University & Nikolas Glover, Uppsala University
Discussant: Fia Sundevall, Stockholm University/Swedish Labour Movement’s Archive and Library

Papers and participants:
1. Klara Arnberg (Stockholm University)
2. Elin Gardeström (Södertörn University)
3. Nikolas Glover (Uppsala University)
4. Erik Lakomaa (Stockholm School of Economics)
5. Elin Åström Rudberg (Stockholm School of Economics)

Top of page

Back to conference programme