Panel 7

Sessions held in English are listed below in English and Swedish sessions listed in Swedish.

Panel 7A - Historical labor and wages: an international approach II. ROOM A138.
This session is the first of two that share an overall theme. The sessions aim to provide
a forum for discussions of labor markets, living standards, and social- and economic
inequality across different periods and geographical contexts, bringing together
researchers working within different subfields of economic history. This first session
focuses on labor markets, wages, and living standards. The second session focuses on
inequality with the working title "Measuring long-term inequality trends in incomes
and wealth: a global perspective." Both sessions aim to be double sessions.
This session is devoted to the questions of labor, wages, and living standards. The core
purpose is to allow for discussions that advance our understanding of work, wages,
living standards, and incomes in the context of economic history. We aim for an
international perspective and welcome papers on these topics covering a broad set of
geographical areas as well as periods. The session is open for more paper proposals.

Session organiser: Erik Bengtsson, Lund University/University of Gothenburg, Kathryn Gary, Lund University & Jakob Molinder, Uppsala University/Lund University
Chair: Kathryn Gary
Discussants: Kathryn Gary & Edda Solbakken 

Papers and participants:
1.
Johannes Westberg (Örebro) “How were nineteenth-century rural teachers paid?”
2. Igor Martins (Lund) “Labor Markets in the Cape colony”
3. Svante Prado (Gothenburg) & Yoshihiro Sato (European Institute of Japanese Studies), “The Role of ICT in Job Polarization: Evidence from Swedish Firm-Level Data, 2001–2015”
3.
Erik  Bengtsson  (Lund/Gothenburg), Jakob  Molinder  (Lund,  Uppsala),  and  Svante Prado (Gothenburg) “Income Inequality in Sweden, 1870–1950”

Panel 7B - Utbildning i Ekonomisk historia: hur, för vem och varför. ROOM A144.
Svenska universitet och högskolor har tre huvuduppgifter: att utbilda, forska och samverka. Den här sessionen syftar till att etablera utbildningsfrågornas naturliga plats på den nationella ämneskonferensen, och att öppna för erfarenhetsutbyten mellan institutionerna. Som ett litet nationellt ämne ställs ekonomisk historia inför särskilda utmaningar. En är att bibehålla ämnets förmenta kärna genom ämnesspecifika kurser och program under inverkan av ett varierande söktryck. En annan är att uppnå framgångsrik diversifiering genom att etablera ämnet i nya sammanhang, men utan att urholka ämnesidentiteten. Den här sessionen välkomnar förslag på alla typer av korta inlägg och presentationer (snarare än papers ) som berör utbildning i ekonomisk historia, i bred bemärkelse. Särskilt välkomnas historiska och jämförande perspektiv: hur har utbildningen präglats av föränderliga förutsättningar, och vad har fungerat bra respektive mindre bra?

Session organiser: Magnus Bohman, Umeå University, Tobias Karlsson, Lund University, Peter Håkansson, Malmö University

Papers and participants:
1. Magnus Bohman, Umeå University: ”Inte bara A-kursen - erfarenheter av hur kandidatprogram främjar studentrekrytering till högre nivåer
2. Tobias Karlsson, Lund University: ”Ekonomisk historia och lärarutbildningen
3. Helén Strömberg, Umeå University: ”Utbildning och arbetsmarknadsanknytning”
4. Peter Håkansson, Malmö University: ”Ekonomisk-historiska perspektiv för fastighetsmäklare och SYV:are”

Panel 7C - En näring bland andra? Den agrara omvandlingen i tid och rum II.      ROOM A156.
Den agrara omvandlingen sedan 1800‐talet har inneburit en övergång från hantverksmässig till industriell produktion, från att vara en i huvudsak lokal näring där en stor del av produktionen avsåg det egna hushållet till att verka på en global marknad, samt en verksamhet vars kunskapsbas bestod av beprövad erfarenhet till att bli alltmer beroende av den vetenskapliga utvecklingen. I denna mening liknar de agrara näringarna andra näringar. Trots detta är en stor del av lantbruksföretagen relativt små och bundna till en specifik plats. Och förutom att vid händelse av kris kunna försörja befolkningen med livsmedel så antas den agrara sektorn också bidra till bland annat en bättre biologisk mångfald och spelar en viktig roll i förhållande till ett förändrat klimat. Så, är den agrara sektorn en näring bland andra? Kan den till exempel avregleras oavsett konsekvenser?Vi vill med denna session försöka öka förståelsen kring denna dynamik och hur den förändrats historiskt. Det handlar å ena sidan om specifika agrara frågor, å andra sidan om att skapa förutsättningar för en dialog mellan olika ämnesinriktningar och angreppssätt. Vi ser gärna bidrag kring de agrara kärnverksamheterna ochforskning där det agrara endast utgjort en delkomponent av undersökningen eller där kopplingen till det agrara kanske bara finns antydd, t.ex. i miljöhistoria, mathistoria och landsbygdhistoria.

Session organiser: Paulina Rytkonen, Södertörn University, Per Eriksson, The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry & Patrick Svensson, Swedish University of Agricultural Sciences
Chair: Per Eriksson, The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry

Papers and participants:
1. Ulrich Lange (University of Gothenburg)
2. Paulina Rytkönen (Södertörn University)
3. Ulf Jansson
4. Jesper Larsson & Eva‐Lotta Päivi

Panel 7D - The Economies of Research II. ROOM B115.
This panel explores various understandings of the economic relationship between scientific research and society. Acknowledging the varieties of research economies present over time in various parts of different societies, the panel will discuss the reasons for, and consequence of, these economies. How do changes in society affect the economic viability of research? How does the perception of science affect which research is seen as valuable? How do various economies of research affect the scientific work itself? This session will be held in Swedish.

Session organiser: Carl Björvang & Ylva Hasselberg, Uppsala University

Papers and participants:
1. David Dellstig (Uppsala University): “The economics of bundling in the scientific publishing industry since 1995
2. Ylva Hasselberg (Uppsala University): ”Scientific judgement, demand and profit. A study of journal editing and the markets for scientific publication 2000-2015
3. Sven Hellroth (Stockholm University), "Vad kan en enskild forskares arkiv berätta om ekonomisk-historia vid Stockholms universitet?"

Panel 7F - Corporate governance and ownership in Scandinavia. ROOM B139.
Corporate ownership and governance structures are key factors in economic development: Who owns businesses and how are companies guided by their owner's will, legislation and approved business practices? These issues have impact on how companies operate and whatkind of strategic choices they are inclined to make. According to general assumptions, differ-ent owners tend to have different priorities: a private investor expects high return; family pre-fers continuity and governments wants to pursue various political goals. How corporate man-agement implements these goals depends, among other things, on the corporate governance system: sometimes, corporate management is very much committed to operating under strict rules, while sometimes management has a broad autonomy to implement its own visions. Alt-hough ownership and management structure go hand in hand, it is not clear that a particular ownership model would automatically lead to a particular governance model, or that this con-nection would be similar in the Nordic comparison. In  this  panel,  we  compare  the  ownership-models  and  corporate  governance  systems  in  Nordic  countries.  In  particular,  we  will  highlight  the  differences  between  family  and  state  ownership,  and  compare  how  these  forms  of  ownership  have  adapted  to  increasing demands from owners and companies emerging since the 1990s.

Session organiser:

Papers and participants:
1. Hans Sjögren  (Linköping University): "Corporate governance within Nordic family dynasties"
2. Martin Jes Iversen (Copenhagen  Business  School), "A historical perspective  of conflict, collusion and cooperation between the A.P. Møller group and the Danish state"
3. Paul Nevalainen (University of Jyväskylä) & Sverre A. Christensen (Norwegian Business School): "State ownership in Finland and Norway: A compasrison of the development of corporate governance"

Panel 7G - Ekonomisk miljöhistoria. ROOM B153.
Sessionen välkomnar presentationer med miljöhistoriska problemställnigar

Session organiser: Magnus Lindmark, Umeå University

Papers and participants:
1. Fredrik Olsson-Spjut (Umeå University), "The transformation of the organic energy system: the Swedish perspective" (with Magnus Lindmark)
2. Mattias Näsman (Umeå University), "Negotiating the Environment: Politics and business in the making of European automotive emission control standards."
3. Magnus Lindmark (Umeå University), "The Growth of the Swedish Recycling Industry in Comparative Perspective 1970s-2010s." (with Ann Kristin Bergquist & Nadezda Petrusenko)
4. Jenny Andersson (CNRS Sciences Po Paris), "The global non reception of the Limits-to Growth report"
 

Top of page

Back to conference programme