Panel 8

Sessions held in English are listed below in English and Swedish sessions listed in Swedish

Panel 8A - Transportsystemens utveckling -ett institutionellt perspektiv. ROOM A138.
Transportsystemen (infrastruktur och transporter) utvecklas långsiktigt i ett samspel mellan olika förhållanden som sätter gränser för och möjliggör förändring. Ofta drivs förändring från teknologiska innovationer som kanaler, järnvägar, flyg och elektrifiering. Ekonomiska förhållanden och synsätt samspelar med teknologiska förändringsimpulser genom att å ena sidan verka hämmande för introduktionen av nya lösningar genom de stigberoenden som gjorda investeringar genererar. Å andra sidan verkar finansmarknaden för att driva fram nya lösningar där det finns förhoppningar om bättre avkastning på investerat kapital och högre produktivitet. Politik och sociala/kulturella förhållanden är en annan källa till influenser över tid. Politiken kan driva fram t.ex. en jämn spridning av tjänster men också sätta stopp för introduktionen av ny teknik. Sociala och kulturella förhållanden inverkar på förändringstakt och förändringsbenägenhet. Det kan yttra sig i ett stöd från brukare för nyheter som förväntas leda till en bättre framtid med större möjligheter men också till att nyheter motarbetas genom att de bryter mot invanda mönster och kulturellt givna förhållningssätt på hur ett land eller relationer mellan t.ex. städer ser ut och definieras. I denna session redovisas tre‐fyra olika exempel på stora infrastrukturella/transport‐system och förändringsprocesser över längre tid med utgångspunkt från perspektiven ovan. Vilka faktorer har varit avgörande för introduktionen av nya transportinfrastrukturlösningar och vad har hämmat introduktionen? Hur kan man förstå transportinfrastrukturen som uttryck för sociala förhållanden och förändringsprocesser?

Session organiser: Björn Hasselgren, Uppsala University
Chair: Lena Andersson‐Skog, Umeå University

Papers and participants:
1. Jan Ottosson och Lars Fälting, Uppsala University - Friend or Foe? - The Chicago Conference 1944 on civil aviation and the conflicting position of the Nordic countries.  
2. Jörgen Burchardt, Danish National Museum of Science and Technology - Transport dynamics. Technology and economy in road and rail freight transport 1900-2000  
3. Josef Taalbi och Hana Nielsen, Lund University - What killed the electric car? Price, petroleum and Power infrastructure in the US automotive industry, 1895-1942 
4. Thomas Pettersson, Umea University - A barrier to Sustainable Transports? Path Dependence and the Swedish Tax Deduction for Commuting
5.
Björn Hasselgren, Uppsala University - Göta Kanal - Technology, Financing and Politics of Sweden’s early 19th Century Mega Project

Panel 8C - Wealth and Debt in Early financial markets. ROOM A156.
Research in financial history has primarily focused on the development and growth of the modern banking system through the use of official statistics, data often gathered in order to manage and control the evolving banking system. However, even before the development of the “modern banking system”, an important and lively private capital market existed in Sweden as in other Northwest European countries. This session will explore the capital market and it institutions, how it change and evolved from the mid-18th century and during the 19th century

Session organiser:

Papers and participants:
1. Anders Perlinge (Stockholm School of Economics), "Female Financial Agency in Stockholm 1855–1880: Unequal Road to Democratization"
2. Axel Hagberg (Stockholm School of Economics), "Financial Markets in Sweden - Household Assets and Liabilities 1800-1900"
3. Sverre R. Knutsen (Norwegian Business School), "Private banking at the periphery – Norwegian private bankers in the 19th century"
4. Lili-Annè Aldman, "Utvecklingen på Stockholms kreditmarknad fram till 1850"

Panel 8D - Comparative and transnational Nordic business history. ROOM B115.
There is a multitude of excellent research into the business history of each of the Nordic countries. However, much of this research examines business development from a national perspective. The papers in this session examine Nordic business history from a comparative and transnational viewpoint. To what extent has business in the Nordic and Scandinavian countries developed along similar or diverging paths? How can we explain the similarities and/or divergence? Is there a Scandinavian or Nordic way of doing business?

Session organiser:

Papers and participants:
1. Pål Thonstad Sandvik & Espen Storli, Norwegian Univ. of Science and Technology, "Smallstates and monopoly power, The international oil industry and the Scandinavian markets before 1940"
2. Micke Lönnborg, Södertörn University and Harald Espeli, BI Norwegian Business School, "Mutual insurance: Experiences from Sweden and Norway in the last 200 years"
3. Knut Sogner, BI Norwegian Business School, "Bankrupted in the Baltic: The Fall of Nordic Leadership in the Nordic WoodIndustry 1910-1928"
4. Oskar Broberg og Klas Rönnbeck, University of Gothenburg, "Aednan och bolaget: Koloniala perspektiv på Grängesbolagets exploatering av norrländsk malm under 1900-talets första hälft "

Panel 8E - Svenska intressegrupper och deras inflytande under 1900-talet.        ROOM A144.
Den svenska korporativa staten har inneburit samverkan mellan stat och intressegrupper under större delen av 1900‐talet. Detta syftar på flera typer av samarbete, bland annat det mellan arbetsmarknadens parter likväl som traditionen av remissförfarande och utredningsväsendet. Trots den stora uppmärksamhet som den här modellen fått i såväl ekonomisk‐historisk som annan samhällsvetenskaplig forskning finns många okända aspekter av hur enskilda intressegrupper arbetat för att uppnå inflytande, bland annat vid sidan om det korporativa samarbetet, samt hur olika gruppers inflytande förändrats över tid. Detta är två aspekter som diskuteras under denna panel.

Session organiser: Cecilia Kahn, Uppsala University

Papers and participants:
1. Rickard Westerberg, Stockholm School of Economics, "Socialists at the Gate: Swedish Business' Campaign Against Planned Economy 1944‐1948."
2. Cecilia Kahn, Uppsala University, "Interest group influence in Swedish bank regulation 1900‐2020 ‐ some early results"
3. Susanna Fellman, University of Gothenburg & Maiju Wuokko, University of Helsinki. “Detecting business interest groups’ preferences: the case of industrial democracy in Finland in the 1960s and 70s”
4. Mikael Wendschalg, Uppsala University, “Politics and interests in bank crisis management – the case of the Allmänna savings banks in 1929”

Panel 8F - Metod inom ekonomisk-historisk undervisning. ROOM B139.
Panelen diskuterar metod inom ekonomisk‐historisk undervisning. Tre utmaningar står i fokus. En första allmän utmaning är att balansera metodteori och praktik. All metodundervisning riskerar att upplevas som torrsim, av både studenter och lärare. Det är endast när man prövar de inlärda teknikerna i eget forskningsarbete som man verkligen förstår hur man ska göra/borde ha gjort. En annan utmaning är att hitta en vettig balans mellan metodundervisningen och undervisningen av nödvändiga ämneskunskaper. Den utmaningen framstår särskilt stor för Ekonomisk historia, som till skillnad från de samtidsorienterade samhällsvetenskapliga ämnena också måste lära ut kunskaper om historiska samhällsformationer, om utlärda metoder ska kunna användas på ett meningsfullt sätt. En tredje utmaning är att balansera kvantitativa och kvalitativa metoder. Inom ämnet har det blivit vanligare med kvantitativa metoder och avancerad ekonometri – en trend som kan ses även inom andra samhällsvetenskapliga ämnen. Hur ska en onödig polarisering mellan å ena sidan kvantitativa metoder och ekonomiska modeller och å andra sidan kvalitativa metoder och användning av annan samhällsvetenskaplig teori kunna undvikas inom undervisning (och forskning)? Hur påverkas ämnet av ett ensidigt fokus? Finns det t.ex. en risk att ett ökat fokus på avancerad ekonometri och användning av ekonomiska modeller innebär en rörelse bort från undervisning i hur noggrann empirisk insamling av egna arkivdata och kartläggningar av historiska sammanhang går till? Finns det en risk att ekonomhistoriker mer ensidigt skolade i kvalitativa metoder avkopplas helt från de internationella huvuddiskussionerna inom ämnet dominerade av en kliometrisk diskurs? Vad kan de respektive ansatserna lära av varandra?

A roundtable discussion (in Swedish) between Oskar Broberg, Gothenburg University; Ylva Hasselberg, Uppsala University; Martin Gustavsson, Stockholm University.

Session organiser: Rodney Edvinsson, Masrtin Gustavsson, Yvonne Svanström, Stockholm University

Panel 8G - Representativa institutioner före demokratin. ROOM B153
Representativa institutioner, både lokalt och nationellt, har en historia som börjar lång innan demokratins genombrott. I den här sessionen välkomnar vi alla bidrag som kan belysa denna historia, både artiklar som undersöker institutionernas karaktärsdrag, eller som försöker förklara dessa karaktärsdrag eller som undersöker effekterna av dessa karaktärsdrag. Artiklarna kan behandla vilket land som helst, inte bara Sverige.

Session organiser: Mattias Lindgren, Stockholm University
Chair: Fia Sundevall, Stockholm University/Swedish Labour Movement’s Archive and Library

Papers and participants:

  1. Simon Davidsson (Statsvetenskap, Lunds universitet). The History of West European Parliamentarianism
  2. Per Petterson Lidbom mfl (Nationalekonomi, Stockholms Universitet). The Political Economics of Growth, Labor Control and Coercion: Evidence from a Suffrage Reform
  3. Hedvig Widmalm & Mattias Lindgren (Ekonomisk-historia, Stockholms Universitet). ”Näppeligen hade något val för de väljande varit mera förblandat”. En mikrohistorisk studie av en valtvist till bondeståndet 1771.
  4. Erik Bengtsson (Lunds universitet) The evolution of popular politics in Sweden: the rural folkmöten of the 1860s, 1870s and 1880s

Top of page

Back to conference programme