Kursplan för Intersektionalitet

Intersectionality

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC038
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  För att antas till kursen krävs grundexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng, varav minst 60 poäng/90 högskolepoäng inom samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande (Öppen)

 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges både som programkurs och fristående kurs

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha utvecklat en fördjupad förmåga att formulera och analysera sociala problemställningar utifrån en förståelse av teoribildning om intersektionalitet
 • ha utvecklat en fördjupad förmåga till kritisk reflektion över vad samspelet mellan maktordningar byggda på kategoriseringar som exempelvis kön/genus, klass, funktionshinder, ålder, etnicitet och sexualitet innebär för teoribildning samt utveckling av metod och analys i forskning inom dessa olika områden
 • ha förmåga till kritisk reflektion över teoriutveckling om intersektionalitet

Innehåll

Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förmåga att formulera och analysera sociala problemställningar utifrån en förståelse av teoribildning om intersektionalitet. Syftet är vidare att studenten utvecklar sin förmåga till kritisk reflektion över vad samspelet mellan maktordningar byggda på kategoriseringar som exempelvis kön/genus, klass, funktionshinder, ålder, etnicitet och sexualitet innebär för teoribildning samt utveckling av metod och analys i forskning inom dessa olika områden. Kursen behandlar utvecklingen av teoribildning och aktuell teoretisk diskussion om intersektionalitet med fokus på intersektioner i relation till teoribildning om respektive kategoriseringsbegrepp. Kursen tar även upp aktuella empiriska studier med intersektionalitetsperspektiv och belyser metodfrågor i genomförande av sådana studier.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro av obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter.

Examination

Delkurserna examineras genom hemskrivning och/eller inlämningsuppgifter och seminarier. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Hemskrivningar och inlämningsuppgifter som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas inom 10 dagar.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.