Kursplan för Masteruppsats i kulturgeografi

Master's Thesis in Human Geography

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU035
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturgeografi A2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-02-24
 • Inrättad av: Kulturgeografiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2013-05-21
 • Reviderad av: Kulturgeografiska institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  Antagen till masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning kulturgeografi. Dessutom krävs att den studerande har uppnått godkända kurser om minst 75 hp inom masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeografi.

 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är obligatorisk på masterprogram i samhällsvetenskap med kulturgeografisk inriktning.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

- diskutera val av metod vid en kulturgeografisk undersökning

- analysera samhällsproblem med hjälp av kulturgeografisk teori och metodik

- självständigt diskutera och behandla kulturgeografiska frågeställningar

-urskilja och formulera kulturgeografiska problem och självständigt samla in och behandla material utifrån de formulerade frågeställningarna

- tillämpa grundläggande kvantitativ och/eller kvalitativ metod i ett självständigt arbete

- självständigt avgränsa, utforma och utföra en forskningsuppgift med relevans för teori och problemställning och tillämpa kulturgeografisk metod, författa och försvara en vetenskapligt upplagd uppsats

- självständigt genomföra en opposition

- aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner och genomföra presentationer av artiklar och av det egna arbetet.

Innehåll

De studerande skall i uppsatsen planera, genomföra och i skriftlig form redovisa, en kulturgeografisk vetenskaplig undersökning inom ämnet. Särskild vikt lägges vid teoretisk och metodisk fördjupning. Uppsatsen ventileras vid seminarium med i förväg utsedd opponent. Det pågående uppsatsarbetet redovisas kontinuerligt vid särskilda seminarier. Uppsatsen ges ut i vår serie Arbetsrapporter från Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Undervisning

Undervisningen består av handledning och seminarier.

Examination

Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Kursen examineras genom författande av masteruppsats och uppsatsventilering. Betygsgrader: väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.