Kursplan för Handel, kapitalism och global utveckling - ekonomisk förändring före det industriella genombrottet

Trade, Capitalism and Global Development: Economic Change before the Industrial Revolution

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH413
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-06-22
 • Inrättad av: Ekonomisk-historiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2012-10-22
 • Reviderad av: Ekonomisk-historiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Denna kurs är en kärnkurs i ekonomisk historia inom masterprogrammet i samhällsvetenskap. Kursplanen är godkänd av Ekonomisk-historiska institutionens styrelse.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten


 • kunna på ett fördjupat sätt diskutera och redogöra för huvuddrag i allmän och svensk ekonomisk historia under senmedeltid och tidigmodern tid.

 • kunna självständigt och kritiskt analysera några av de klassiska verken inom detta område.

 • kunna muntligt och skriftligt reflektera över hur dessa verk påverkat utvecklingen av ämnet ekonomisk historia avseende den aktuella tidsperioden.

 • kunna klargöra de olika ståndpunkter som förekommit i den vetenskapliga debatten kring några större ekonomisk-historiska frågeställningar.

 • kunna med utgångspunkt i kurslitteraturen självständigt identifiera och formulera centrala frågor för ekonomisk-historisk forskning.

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap kring den ekonomiska utvecklingen i Sverige och världen, särskilt Europa från senmedeltid och fram till det industriella genombrottet. Fyra olika teman och sambandet mellan dem betonas: Det förindustriella jordbrukets förutsättningar och omvandling; Den demografiska utvecklingen, inbegripet levnadsstandardens utveckling; Hantverkets och den tidiga förädlingsindustrins (protoindustrins) förutsättningar, betydelse och utveckling; Handelns utveckling. Den institutionella utvecklingen kommer att beröras inom samtliga fyra problemområden, särskild vikt ges härvidlag åt statens roll. Litteraturen kommer i undervisningen att problematiseras med avseende på klass- och genusperspektiv.

Kurslitteraturen innefattar några "klassiska" och tongivande ekonomisk-historiska verk. Valda delar i dessa verk läses av samtliga. De problematiseras i föreläsningar och seminarier med hjälp av några modernare framställningar som fått stor betydelse för forskningsläget på viktiga områden och viktigare artiklar och kortare framställningar som ur olika metodologiska perspektiv fokuserar specifika, men centrala problem. På så sätt kommer ett historiografiskt perspektiv att växa fram för studenten.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redogörelser samt genom aktivt seminariedeltagande. Graderade betyg ges på kursen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2014

 • Braudel, Fernand Civilisationer och kapitalism 1400-1800

  Stockholm: Gidlund, 1982-1986

  Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Burke, Peter Gimdal, Gustaf; Gimdal, Rickard Annales-skolan : en introduktion

  2. uppl.: Göteborg: Daidalos, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goodman, Dena Becoming a woman in the age of letters

  Ithaca: Cornell University Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heckscher, Eli F. Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa

  Stockholm: Bonnier, 1935-1949

  Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rothschild, Emma The inner life of empires : an eighteenth-century history

  Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare texter som väljs i samråd med läraren. Totalt ca 1500-2000 s.

Versioner av litteraturlistan