Kursplan för Industrialisering, modernisering och globalisering - ekonomisk utveckling efter 1800

Industrialisation, Modernisation and Globalisation: Economic Development after 1800

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH414
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-06-22
 • Inrättad av: Ekonomisk-historiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2012-10-22
 • Reviderad av: Ekonomisk-historiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Denna kurs är en kärnkurs i ekonomisk historia inom masterprogrammet i samhällsvetenskap. Kursplanen är godkänd av Ekonomisk-historiska institutionens styrelse.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:


 • på ett fördjupat sätt redogöra för och diskutera några huvuddrag i allmän och svensk ekonomisk historia under 1800- och 1900-talen.

 • självständigt och kritiskt analysera några av de klassiska verken inom detta område.

 • muntligt och skriftligt reflektera över hur dessa verk påverkat utvecklingen av ämnet ekonomisk historia.

 • ställa ämnet ekonomisk historia i relation till andra samhällsvetenskapliga ämnen genom att självständigt identifiera och formulera centrala frågor för ekonomisk-historisk forskning.

Innehåll

I denna kurs fördjupas studierna av några centrala teman och frågeställningar i allmän och svensk ekonomisk historia för tiden från och med den industriella revolutionen. De teman som behandlas är industrialiseringsprocessen, industriföretagandets och arbetsmarknadens förnyelse samt betydelsen av institutionella förhållanden. Förutom rent ekonomiska aspekter på samhällsförändringen, tas även sociala och kulturella aspekter upp. Utgångspunkten tas i vetenskapliga verk som starkt påverkat utvecklingen av ämnet och därigenom blivit något av ekonomisk-historiska klassiker. Litteraturen väljs så att olika teoretiska och metodologiska angreppssätt representeras och kommer i undervisningen att problematiseras med avseende på klass- och genusperspektiv.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt aktivt deltagande i seminarier.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

 • Allen, Robert C. The British industrial revolution in global perspective

  Cambridge: Cambridge University Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Frank, André Gunder ReOrient : global economy in the Asian Age

  Berkeley: University of California Press, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Honeyman, Katrina Women, gender and industrialisation in England, 1700-1870.

  Basingstoke: Macmillan, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jörberg, Lennart The diffusion of technology and industrial change in Sweden during the nineteenth century

  Ingår i:

  Bruland, Kristine Technology transfer and Scandinavian industrialisation

  New York: Berg, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Landes, David S. The unbound Prometheus : technological change and industrial development in Western Europe from 1750 to the present

  2. ed.: Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003

  Urval ca 350 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ljungberg, Jonas; Schön, Lennart Domestic markets and international integration: : paths to industrialisation in the Nordic countries

  Ingår i:

  Scandinavian economic history review

  Fulltext

  vol. 61 (2013) nr. 2 s. 101-121

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mokyr, Joel. The lever of riches : technological creativity and economic progress

  New York: Oxford University Press, 1990.

  Table of Contents / Abstracts

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • O'Rourke, Kevin H.; Williamson, Jeffrey G. Open economy forces and late Nineteenth Century Swedish catch-up : a quantitative accounting

  Ingår i:

  Scandinavian economic history review

  1995 (43), s. 171-203 : diagr., tab.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vries, Jan de The industrious revolution : consumer behavior and the household economy, 1650 to the present

  Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Till detta kommer sedan ytterligare litteratur som väljs i samråd med läraren. Totalt ca 2 000 s.

Versioner av litteraturlistan