Kursplan för Ekonomisk historia: Den svenska arbetsmarknaden - utveckling och förändring

Economic History: The Swedish Labour Market - Development and Change

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH415
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-10-22
 • Inrättad av: Ekonomisk-historiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2012-10-22
 • Reviderad av: Ekonomisk-historiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna på ett fördjupat sätt diskutera och redogöra för huvuddrag i svensk och europeisk arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik under 1900-talet, med särskilt tyngdpunkt på efterkrigstiden.
 • kunna självständigt och kritiskt analysera teorier inom detta område.
 • kunna klargöra de olika ståndpunkter som förekommit i den vetenskapliga debatten kring några större frågeställningar kring lönebildning, sysselsättning och arbetsmarknadspolitik.
 • kunna muntligt och skriftligt reflektera över hur regleringar påverkat utvecklingen avseende den aktuella tidsperioden.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundliga empiriska kunskaper och teoretiska utgångspunkter för att diskutera vad en arbetsmarknad är och att analysera förändringar utifrån två perspektiv, dels kopplingen till övergripande samhällsförändring som välfärdsstatens framväxt och ökat kvinnligt arbetskraftsdeltagande, dels effekterna av ökad internationalisering särskilt i relation till den Europeiska gemenskapens sysselsättningspolitik. Inom ramen för kursen analyseras arbetsmarknadens aktörer, regleringen av arbetsmarknaden, lönebildning och internationalisering effekter.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig framställning och inlämningsuppgifter på obligatoriska seminarier, samt genom PM.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2017

 • Lundh, Christer; Studieförbundet Näringsliv och samhälle, Spelets regler : institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850-2000.

  1. uppl.: Stockholm: SNS förl., 2002

  s. 11-38, 137-351. 243 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Lars Den tredje industriella revolutionen - och den svenska arbetsmarknaden

  [Ny utg.]: Stockholm: ePan :b Prisma :b Arbetslivsinstitutet, 2004

  120 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ohlsson, Rolf; Olofsson, Jonas; Studieförbundet Näringsliv och samhälle, Arbetslöshetens dilemma : motsättningar och samförstånd i svensk arbetslöshetsdebatt under två hundra år.

  1. uppl.: Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle), 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stanfors, Maria Mellan arbete och familj : ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige

  Stockholm: SNS förlag, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svanberg, Johan Merton, Charlotte Migrationens kontraster : arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet

  Lund: Nordic Academic Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Swenson, Peter A. Capitalists against markets : the making of labor markets and welfare states in the United States and Sweden

  New York: Oxford University Press, cop. 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thelen, Kathleen Ann Varieties of liberalization and the new politics of social solidarity

  Cambridge: Cambridge University Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Sammanlagt ca 1500 sidor. Till detta tillkommer litteratur enl. lärares anvisningar.

Versioner av litteraturlistan