Kursplan för Masteruppsats i kulturgeografi

Master's Thesis in Human Geography

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU035
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturgeografi A2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-02-24
 • Inrättad av: Kulturgeografiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2013-05-21
 • Reviderad av: Kulturgeografiska institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  Antagen till masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning kulturgeografi” ändras till: ” Antagen till masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning kulturgeografi eller samhällsplanering. Dessutom krävs att den studerande har uppnått godkända kurser om minst 75 hp inom masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeograf. Av dessa skall 30 hp utgöras av kärnkurser inom kulturgeografi och 15 hp av färdighetskurser.

 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är obligatorisk på masterprogram i samhällsvetenskap med kulturgeografisk inriktning.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

• Kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar inom kulturgeografin

• Självständigt kunna planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar som bygger på gedigen kulturgeografisk analys och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom kulturgeografin

• Kunna visa på fördjupad förståelse för kulturgeografiska problemställningar inom teori, metod och analys

• Kunna föra välutvecklade resonemang samt ha välutvecklad reflektion kring uppsatsens samtliga delar

• Kunna visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete

• Kunna granska andras uppsatsarbeten enligt ställda krav som framförs på uppsatsarbetet

• Kunna identifiera forskningsetiska problem och normer och granska sitt eget och andras arbeten utifrån ett sådant normsystem.

Innehåll

De studerande skall i uppsatsen planera, genomföra och i skriftlig form redovisa, en kulturgeografisk vetenskaplig undersökning inom ämnet. Särskild vikt lägges vid teoretisk och metodisk fördjupning. Uppsatsen ventileras vid seminarium med i förväg utsedd opponent. Uppsatsen ges ut i vår serie Arbetsrapporter från Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Undervisning

Undervisningen består av handledning, en informationsträff, en mitterminsträff och ett slutseminarium.

Examination

Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Kursen examineras genom författande av masteruppsats och uppsatsventilering. Betygsgrader: väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.