Kursplan för Läskurs i aktuell sociologisk forskning

Independent Study in Contemporary Sociological Research

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC133
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-05-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-05-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  Grundexamen om minst 180 hp, varav minst 90 hp inom Sociologi, Socialpsykologi, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som programkurs inom masterprogrammet i samhällsvetenskap. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål

Kursen syftar till att träna studentens förmåga att skapa sig en bild av ett forskningsfält och identifiera forskningsluckor i detsamma.

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • visa fördjupad kunskap om ett avgränsat sociologiskt forskningsfält och dess centrala forskningsfrågor
 • visa förmåga att på ett systematiskt sätt sammanställa och presentera stora mängder av vetenskapliga källor
 • visa förmåga att reflektera kring och kritiskt förhålla sig till den existerande litteraturen

Innehåll

Under kursen författar studenten en forskningsöversikt med utgångspunkt i anvisad litteratur och i samråd med undervisande lärare. Studenten läser och analyserar anvisad litteratur på egen hand, samt presenterar resultatet i form av en skriftlig text.

Undervisning

Undervisningen består av ett inledande handledningstillfälle i början av kursen och kontakter med läraren under kursens gång.

Examination

Kursen examineras skriftligt genom bedömningen av forskningsöversikten. Betyg sätts i enlighet med skalan Underkänt (U), Godkänt (G) och Väl Godkänt (VG).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Anges i studiehandledningen för respektive forskningsfält. Eventuell litteratur utöver den som studiehandledningarna anvisar bestäms i samråd med lärare.