Kursplan för Läskurs i aktuell sociologisk forskning

Independent Study in Contemporary Sociological Research

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC133
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-05-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp sociologi, socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som programkurs inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål

Kursen syftar till att träna studentens förmåga att skapa sig en bild av ett forskningsfält och identifiera forskningsluckor i detsamma.

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • visa fördjupad kunskap om ett avgränsat sociologiskt forskningsfält och dess centrala forskningsfrågor
 • visa förmåga att på ett systematiskt sätt sammanställa och presentera stora mängder av vetenskapliga källor
 • visa förmåga att reflektera kring och kritiskt förhålla sig till den existerande litteraturen.

Innehåll

Under kursen författar studenten en forskningsöversikt med utgångspunkt i anvisad litteratur och i samråd med undervisande lärare. Studenten läser och analyserar anvisad litteratur på egen hand, samt presenterar resultatet i form av en skriftlig text.

Undervisning

Undervisningen består av ett inledande handledningstillfälle i början av kursen och kontakter med läraren under kursens gång.

Examination

Kursen examineras skriftligt genom bedömningen av forskningsöversikten. Betyg sätts i enlighet med skalan Underkänt (U), Godkänt (G) och Väl Godkänt (VG). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Anges i studiehandledningen för respektive forskningsfält. Eventuell litteratur utöver den som studiehandledningarna anvisar bestäms i samråd med lärare.