Kursplan för Samhällsvetenskapliga metoder

Social Scientific Methods

Kursplan

Beslut och riktlinjer

Denna kurs är en obligatorisk färdighetskurs inom masterprogrammet i samhällsvetenskap.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna formulera vetenskapliga problem och argumentera för dess vetenskapsteoretiska förankring.
 • kunna motivera undersökningsdesign och operationalisering med utgångspunkt i skilda vetenskapsteoretiska perspektiv.
 • kunna argumentera för hur analys och resultat påverkas av de metodologiska övervägandena.
 • genomföra analyser av samhällsvetenskapliga data där metodologiska förutsättningar är centrala.
 • vara väl rustad att kritiskt granska och diskutera de metodologiska överväganden och vetenskapsteoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vetenskapliga undersökningar.

Innehåll

Kursen avser att ge studenterna avancerade kunskaper i det område som famnar vetenskapsteori, metodologiska överväganden och metoder. Med hjälp av den tematiska utgångspunkten "undersökningsdesign" kan studenterna tillägna sig ett arbetssätt som inbegriper kunskap om hur vetenskapsteoretiska utgångspunkter och metodval är avhängiga varandra. Ett delsyfte med kursen är att studenterna skall tillägna sig gedigna kunskaper om och förståelse för skilda perspektiv och metoder inom olika samhällsvetenskapliga huvudområden och teman.

Kursen är upplagd enligt temat "undersökningsdesign" vilket innebär att den inleds med vetenskapsteoriernas betydelse för problemformulering, metodologiska överväganden och operationalisering. Därefter sker fördjupning i några för samhällsvetare centrala metoder och hur dessa metoder har utvecklats parallellt med olika vetenskapsteoretiska perspektiv. Centrala begrepp är subjekt-objekt, individ-struktur, fallstudier och etnografier, generaliserbarhet och det specifika. Slutligen diskuteras olika former för analys och resultatredovisning.

En betydande del av kursen ägnas åt seminariebehandling av texter där undersökningsdesign och metodologiska överväganden liksom vetenskapsteoretiska perspektiv "spåras" och diskuteras.

Undervisning

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, lektionsundervisning, gruppövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt seminariedeltagande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Alvesson, Mats; Gabriel, Yiannis; Paulsen, Roland Return to meaning : a social science with something to say

  1 ed.: Oxford: Oxford University Press, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Breuer, Franz Roth, Wolff-Michael Subjectivity and Reflexivity in the Social Sciences : Epistemic Windows and Methodical Consequences

  Ingår i:

  Forum, qualitative social research

  Bonn: Deutsche Forschungsgemeinschaft,

  vol. 4 (2003) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Crowther-Heyck, Hunter Herbert Simon and the GSIA : Building an interdisciplinary community

  Ingår i:

  Journal of the history of the behavioral sciences [Elektronisk resurs]

  1996-

  vol. 42 (2006) nr. 4 s. 311–334

  sid. 311-334

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ellis, Carolyn; Adams, Tony E; Bochner, Arthur P Autoethnography : An Overview

  Ingår i:

  Forum, qualitative social research

  Bonn: Deutsche Forschungsgemeinschaft,

  vol. 12 (2011) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gibbons, Michael The new production of knowledge : the dynamics of science and research in contemporary societies

  London: Sage, 1994

  sid. 10-22, 79-94

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gieryn, Thomas F. Boundary-work and the demarcation of science from nonscience : strains and interests in professional ideologies of scientists

  Ingår i:

  American sociological review

  Menasha, Wis.: American Sociological Society, 1936-

  vol. 48 (1983) nr. 6 s. 781-795

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goertz, Gary Mahoney, James A tale of two cultures : qualitative and quantitative research in the social sciences

  uuuu-uuuu

  Chapter 1, p. 1-15

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hancké, Bob Intelligent research design : a guide for beginning researchers in the social sciences

  Oxford: Oxford University Press, 2009.

  sid. 10-34

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lamont, Michèle; Molnár, Virág The study of boundaries in the social sciences

  Ingår i:

  Annual review of sociology [electronic resource] [Elektronisk resurs]

  1975-2015

  vol. 28 (2002) nr. 1 s. 167-195

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • LAURENCE McFALLS, ; McFalls, Laurence H. Max Weber's 'Objectivity' Reconsidered [Elektronisk resurs]

  University of Toronto Press,

  Drysdale, John, "Weber on objectivity: Advocate or critic?", sid 31-57

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Law, John After method : mess in social science research

  1. ed.: London: Routledge, cop. 2004

  Kapitel 1-3, 8

  Se bibliotekets söktjänst

 • Porter, Theodore M Making things quantitative

  Ingår i:

  Science in context.

  vol. 7 (1994) nr. 3 s. 389 - 407

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Porter, Theodore M Speaking precision to power : The modern political role of social science

  Ingår i:

  Science in context.

  vol. 73 (2006) nr. 4 s. 1273 - 1294

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Shapin, Steven The sciences of subjectivity

  Ingår i:

  Social studies of science.

  [London]: SAGE Publications, 1999-

  vol. 42 (2012) nr. 2 s. 170-184

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Swedberg, Richard Theorizing in social science : the context of discovery

  Stanford: Stanford Social Sciences, an imprint of Stanford University Press, 2014

  sid. 1-28

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar kan tillkomma, specificeras i kurshandledningen

Versioner av litteraturlistan