Sociologi - Masterprogram i samhällsvetenskap

Läsåret 2021/2022

Bild för Sociologi - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022
Anmälan

Är du intresserad av samhället och vill studera sociala fenomen på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå? Inom programmet får du chansen att fördjupa dig inom olika sociologiska områden såsom socialpsykologi, ekonomisk sociologi och urbansociologi. Utbildningen är för dig som vill fördjupa och utveckla dina färdigheter i såväl teoretiska, empiriska och metodologiska områden som förbereder dig för en framtida forskarkarriär och som samtidigt vill ha en bred och robust samhällsvetenskaplig grund att stå på inför ett yrkesliv inom offentlig, privat eller frivillig sektor.

Om programmet

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot sociologi ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om samspelet mellan individ, grupp och samhälle. Du fördjupar dig i sociologisk teori och metod såväl som pågående sociologisk och socialpsykologisk forskning och får tillfälle att stifta bekantskap med forskningsområden som exempelvis ekonomisk sociologi, medicinsk sociologi, kultursociologi och urbansociologi.

Programmet är forskningsförberedande, men då sociologisk expertis idag efterfrågas i många olika sektorer av arbetslivet förbereder det dig också för andra typer av yrken, som exempelvis avancerat utrednings- och utvecklingsarbete, vilket i dag utgör ett viktigt inslag inom flertalet samhällssektorer, institutioner och organisationer. Andra möjligheter är olika utvärderings- och projektledningsarbeten, där djupgående studier inom ett särskilt ämne eller tema i kombination med metodfärdigheter och olika sätt att kommunicera är avgörande.

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser parallellt med kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår i programmet flera kurser som syftar till att du ska uppnå färdigheter i teori och metod.

Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med sociologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ansöka om en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning sociologi är på avancerad nivå, omfattar 120 hp och ges i Uppsala. Utbildningen pågår under två läsår och utgörs av (minst) 60 hp inom sociologi, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Dessutom läser du ett antal färdighetskurser med inriktning mot metod och vetenskapsteori till ett värde av 30 hp. Återstående kurser om 30 hp väljer du från ett brett utbud av kurser inom olika ämnen.

Under termin ett läser du två ämneskurser inom sociologi och två obligatoriska färdighetskurser gemensamma för samtliga programstudenter.

Den andra terminen läser du valbara kurser i sociologi eller egenvalda ämnen. De två senare kurserna kan ersättas av en magisteruppsats.

Under termin tre läser du två obligatoriska färdighetskurser samt två valbara kurser i sociologi eller annat ämne. Valfriheten ger dig möjlighet till individuell specialisering efter eget intresse och önskemål. Under den sista terminen, termin fyra, skriver du din masteruppsats.

Om undervisningen

Kurserna i sociologi ges på halvfart och omfattar vanligtvis 7,5 hp, förutom uppsatskursen som läses på helfart och omfattar 30 hp. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och självstudier. En betydande del av kurslitteraturen är på engelska. Studenterna arbetar såväl enskilt som i grupp. Examinationsformerna varieras och kan inkludera salstentamina, skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig examinationer.

Karriär

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger unika möjligheter för dig att själv utforma din utbildning. Den valda inriktningen ger dig ämnesfördjupning. Dina specialkompetenser inom inriktningen breddas genom att du även läser bestämda färdighetskurser och valfria kurser som du själv väljer. Kombinationen av detta kursupplägg ger en utbildning som efterfrågas av organisationer och arbetsgivare inom såväl offentlig, privat och frivillig sektor.

De som tidigare har läst sociologi arbetar ofta med planering och utveckling, utvärderings- och analysarbete, organisations- och personaladministration, information, kommunikation, marknadsföring och projektledning. Beroende på vald breddning inom programmet kan du som sociolog även arbeta inom andra samhällsvetenskapliga områden med ekonomiskt och statistiskt arbete liksom med medieverksamhet.

Samhällsvetare återfinns inom privat- och frivillig- såväl som offentlig sektor på både kommunal, regional och statlig nivå. Fördjupningen inom huvudområde ger en specialistkompetens som tillsammans med de avancerade färdighetskurserna utgör en god plattform inom flertalet arbetsområden.

Gemensamt för samtliga inriktningar är att studenter tränas i förmågan att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen. Dessa kunskaper och färdigheter lämpar sig väl för avancerade utrednings- och utvärderingsuppgifter, projektarbete, projektledning och andra typer av utvecklingsarbete.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap är en god introduktion till samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning. På Sociologiska institutionens hemsida finns mer information om forskarutbildningen i sociologi.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Sociologi

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P2006 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp sociologi eller socialpsykologi.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier inom området för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

För mer information om denna inriktning av programmet, kontakta Sociologiska institutionens studievägledare: studievagledare@soc.uu.se

Kontakt

Programansvarig: Ylva Hasselberg

ylva.hasselberg@ekhist.uu.se

018-471 57 55

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1222

info@ekhist.uu.se

Programstart och registrering

Registreringsinformation:
När du blivit antagen till Masterprogrammet i samhällsvetenskap - Socialt arbete måste du registrera dig för att påbörja dina studier. När du aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på programmets första kurser som listas här nedan. För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 23 augusti. Du når Ladok för studenter och annan viktig information via Studentingången: www.uu.se/student.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap - Socialt arbete:

  • Klassisk samhällsteori, 7,5 högskolepoäng (2SC177)
  • Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap, 7,5 högskolepoäng (2SC099)
  • Socialpsykologiska teorier, 7,5 högskolepoäng (2SC176)
  • Kvantitativa metoder, 7,5 högskolepoäng (2ST106)
Villkorligt antagen?
Om du blivit villkorligt antagen måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Kontakta studieadministrationen på info@soc.uu.se senast den 23 augusti, för att vara säker på att behålla din plats.

Reservplacerad?
Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad via e-post eller telefon om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 24 augusti.

Programstart:
Programmet startar med information och en föreläsning den 30 augusti. Mer om programstarten hittar du på programmets sida i Studium.

Schema:
Du kan se schema för respektive kurs genom att söka på kursnamn eller kurskod på www.schema.uu.se.