Socialt arbete - Masterprogram i samhällsvetenskap 2020/2021

Bild för Socialt arbete - Masterprogram i samhällsvetenskap 2020/2021
Anmälan

Är du intresserad av att hjälpa människor i social utsatthet och förstå sociala problem? Masterprogrammet med inriktning mot socialt arbete ger socionomer möjlighet till fördjupning och specialisering. För den som har examen inom andra områden ges en breddning som öppnar nya arbetsfält inom socialt arbete. Studierna ger färdigheter för praktiskt socialt arbete men också kompetens för utrednings- och utvecklingsarbete inom den sociala sektorn.

Om programmet

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot socialt arbete ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om socialt arbete och samspelet mellan individen och gruppen. Du fördjupar dig i ämnets teori och metod såväl som pågående forskning inom socialt arbete. Kurserna kan vara orienterade både mot konkreta insatser mot sociala problem och att förstå deras orsaker och utbredning. Detta kan till exempel röra områden som barn och unga, våld i nära relationer, missbruk, socialgerontologi och funktionsvariationer.

Programmet är både forskningsförberedande och en vidareutbildning inom området socialt arbete. Utbildningen ger dig exempelvis en förstärkning av kompetens inom avancerat utvärderings-, utrednings- och utvecklingsarbete, vilket i dag utgör ett viktigt inslag inom privat och offentlig verksamhet. Du utökar även din förståelse för socialt arbete inom frivillig verksamhet och organisationer.

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser parallellt med kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår i programmet flera kurser som syftar till att du ska uppnå färdigheter i teori och metod. 

Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med socialt arbete som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Yemame Alsayfi
Från:  Uppsala
Läser:  Masterprogram i samhällsvetenskap – sociologi

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag ville plugga vidare, var varken skoltrött eller arbetssugen efter min kandidat från Personalvetarprogrammet, så bestämde mig för att fortsätta. Detta program var det min examen kvalificerade mig till och jag ville läsa mer sociologi. Livet som student kändes lyxigt som nybliven förälder – en enorm frihet och flexibilitet jämfört med ett heltidsjobb. 

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Att studera på universitetet kräver enorm självdisciplin, planering och struktur – resten kan man lära sig under vägens gång. Men det är också flexibelt. Det är härligt att studera överlag, att få lära och utvecklas är underbart. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Jag upplever Uppsala universitet som en seriös institution som tar sin uppgift på stort allvar. Det bästa är vetskapen att du får en utbildning som är högt värderad i samhället, vilket ökar chanserna att få ett ”självvalt” arbete. 

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Jag har två typer av vanlig dag: en med helt egna studier cirka två gånger/vecka och en med föreläsning eller seminarium i två timmar följt av egna studier. Jag sitter ofta hemma och pluggar. Om jag behöver prestera mycket på en dag går jag till ett bibliotek, helst tysta salen på Carolina. Hemma blir jag lätt distraherad av hushållssysslor... Vid schemalagd tid i skolan brukar jag passa på att stanna kvar, göra ärenden på bibliotek och luncha med kursare. 

Vad är typiskt för din utbildning?
– Att läsa och skriva. Vi läser väldigt mycket – man får lära sig att fokusera på det väsentliga. Vi skriver mycket också, det mesta examineras med uppsatser. På utbildningen finns många fritt tänkande personer som älskar att resonera vilket kan leda till livliga diskussioner på seminarier. Sociologi är en bred disciplin varför man kan välja studieinriktning ganska fritt efter intresse, om det är relaterat till samhället.

 Hur upplevde du första tentan?
– Första tentan var en tiosidig uppsats, vilket kändes rätt skrämmande först men visade sig vara väldigt kul under arbetets gång. Sedan ingår många gånger en opposition vilket verkligen kan vara nervöst. 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag har tre mål. Det första är min personliga utveckling – att utveckla mina resonemang och åsikter, en sorts självförverkligande. Det andra målet är ett bra jobb och möjlighet till utveckling i arbetslivet och det tredje att få studera i sig – egenvärdet i den livsstilen. Ibland känner jag mig som en tidsmiljonär, fast jag lägger ner en massa timmar på studier är det livskvalitet att själv disponera sin tid. 

Berätta om studentlivet!
– Jag lever ett väldigt otypiskt studentliv i relation till den normativa bilden av en student. Jag har inget kårleg och umgås lite med andra studenter. Jag lever ett vanligt familjeliv men det är ändå två världar som gifter sig väldigt bra. Mitt bästa minne från studietiden är nog känslan av befrielse när jag i vecka 39 av min graviditet lämnade in min C-uppsats. 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Samma som min favoritplats som barn, Röbo och Gamla Uppsala 

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Ingen aning.  

Vad gör du om 5 år?
– Förhoppningsvis har vi ett barn till och ett större boende och jag har ett arbete som känns meningsfullt och tidvis utvecklande. 

Våren 2017

Upplägg

Programmet ges i Uppsala. Du kommer totalt sett läsa minst 60 högskolepoäng (hp) inom socialt arbete i, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Dessutom läser du 30 hp som består av ett antal färdighetskurser med inriktning mot metod och hur man lägger upp och genomför en självständig forskningsuppgift.

Återstående kurser väljer du från ett brett utbud av kurser inom olika ämnen.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning socialt arbete inleds med en termin som omfattar två kurser inom socialt arbete och två obligatoriska färdighetskurser gemensamma för samtliga programdeltagare.

Den andra terminen läser du två kurser inom socialt arbete och dessutom två kurser i valfria ämnen. De två senare kurserna kan ersättas av en magisteruppsats.

Under termin tre kombineras två obligatoriska färdighetskurser med två valfria kurser i socialt arbete eller annat ämne. Valfriheten ger dig möjlighet till individuell specialisering efter intresse och önskemål. Under den sista terminen skrivs en masteruppsats.

Om undervisningen

Kurserna i socialt arbete ges på halvfart och omfattar 7,5 hp. Undervisningen baseras till stor del på självstudier som stödjs av föreläsningar, seminarier och workshops. En betydande del av kurslitteraturen kan vara på engelska.

Studenterna arbetar såväl enskilt som i grupp. Ämneskurserna under termin ett och tre läses tillsammans med sistaårsstudenter på Socionomprogrammet.

Examinationsformerna varieras och kan omfatta till exempel salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig examination.

Karriär

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger unika möjligheter för dig att komponera din egen utbildning. Den valda inriktningen ger dig ämnesfördjupning. Dina kompetenser breddas ytterligare genom att du läser färdighetskurser och valfria kurser. Denna kombination ger en utbildning som efterfrågas av organisationer och offentlig verksamhet liksom organisationer och konsultverksamhet.

Personer som läst socialt arbete arbetar ofta med utvärderings-, utrednings- och utvecklingsarbete. Dessa personer arbetar även ofta med avancerat analysarbete.

Samhällsvetare finns inom privat såväl som inom offentlig verksamhet till exempel på kommunal och regional nivå. Fördjupningen inom ämne eller tema ger en specialistkompetens som tillsammans med de avancerade färdighetskurserna utgör en god plattform inom flertalet arbetsområden.

Gemensamt för samtliga inriktningar är förmågan att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen. Dessa kunskaper och färdigheter lämpar sig väl för avancerade utrednings- och utvärderingsuppgifter, projektarbete, projektledning och andra typer av utvecklingsarbete.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap kan vara en introduktion till samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Socialt arbete

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2007 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp socialt arbete eller socionomexamen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier inom området för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

För mer information om denna inriktning av programmet, kontakta institutionens studievägledare (studievagledare@soc.uu.se).

Kontakt

Programansvarig: Ylva Hasselberg

ylva.hasselberg@ekhist.uu.se

018-471 57 55

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1222

info@ekhist.uu.se