Historikerprogrammet 2019/2020

Bild för Historikerprogrammet 2019/2020
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som samtiden. Historiska perspektiv ger möjlighet att analysera uppkomsten och utvecklingen av sådant vi idag tar för givet, och att förstå attityder och kulturer som skiljer sig från dagens. Genom utbildningen får du en bred uppsättning verktyg för att undersöka samhällsfenomen av de mest skilda slag.

Om programmet

Historia innebär studier av hur människor och samhällen har förändrats över tid. Genom att studera bakgrunder, orsaker och effekter av dessa förändringar lokalt, regionalt och globalt får du perspektiv på ekonomiska, politiska och sociala system. Även kultur, ideologi och vetenskap analyseras i sina historiska sammanhang. Stor vikt läggs på förklaringar av historiska processer, samt hur uppdelningar av människor i sociala klasser, kön och andra grupper skapats och omskapats genom tiderna. Studierna ger möjligheter att historisera nuet, det vill säga förstå samtiden som del av pågående processer. Historiska perspektiv hjälper oss att se, förstå och förklara förändring, vilket är viktigt för både yrkesliv och samhällsengagemang.

Historikerprogrammet är treårigt och leder fram till en kandidatexamen. Utbildningen är ett samarbete mellan tre ämnen: historia, ekonomisk historia, och idéhistoria. Därigenom ges både ämnesdjup och ämnesbredd. Programmet ger dig bred historisk orientering och successiva fördjupningar. Att tre historieämnen samarbetar innebär att valmöjligheterna gällande fördjupningsområden är mycket stora. De fördjupade historiska kunskaperna möjliggör en rad färdigheter som är av betydelse för historiker och för yrkeslivet i allmänhet, som exempelvis förmågan att problematisera dagens samhälle utifrån ett historiskt perspektiv och ge alternativa perspektiv på aktuella frågor.

Programmet ger dig även förmåga att kritiskt granska och utvärdera stora mängder varierande material, olika vetenskapliga ståndpunkter och olika opinionsyttringar. Dessutom lär du dig att göra självständiga analyser och dra slutsatser med argument som är väl underbyggda. Slutligen tränas både den skriftliga och muntliga förmågan att göra framställningar som är klart formulerade och väl strukturerade.

Fördelar med programmet:

 • Unikt program, det enda i sitt slag i landet, då tre ämnen och två fakulteter samarbetar. Detta ger fördelar vad gäller bredd, integrerad undervisning och lärarkompetens.
 • Studieintensiv och snabb väg till högre studier genom att introduktionsterminen ger behörighet till B-kurs i alla tre ämnena.
 • Historia i praktiken: Särskilda färdighetskurser för högre studier, arbetsliv och samhällsengagemang.
 • Platsgaranti på kurser i de tre historieämnena.
 • Goda praktikmöjligheter.
 • Stora möjligheter till utlandsstudier: vi har avtal med ett 40-tal universitet.
 • Möjlighet till dubbelexamen: kandidat och lärare

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med ekonomisk historia, historia eller idé- och lärdomshistoria som huvudområde. Huvudområde blir det ämne du väljer att skriva ditt examensarbete i.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Annie Ekman
Från: Stockholm
Läser: Historikerprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde utbildningen då historia alltid varit ett brinnande intresse för mig. Jag ville läsa till historiker för att få en förståelse för det förflutna då jag tror det är en förutsättning för att förstå vår samtid. 

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Att studera vid universitet är utvecklande, inspirerande, utmanande men samtidigt så mångfacetterat och roligt! Jag tror att många har fördomar innan de börjar studera, att det bara ska vara strikt och svårt. För mig har det varit en personlig utveckling jag aldrig hade förutspått. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa för mig personligen med att plugga i Uppsala är att det är ett stort universitet med många förutsättningar, lokalerna, miljön och hela staden i sig är inspirerande att studera i. 

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag innebär oftast mycket självstudier, att läsa texter, källor och arbeta i grupp. Ofta har vi ett seminarium eller föreläsning som kopplar ihop delarna. 

Vad är typiskt för din utbildning?
– Typiskt för historikerprogrammet är det källkritiska element, att tolka och se på historien ur en historikers synsätt. Jag tror aldrig att man kan läsa en text på samma sätt efter utbildningen!

Hur upplevde du första tentan?
– Min första salskrivning var en dugga (mindre omfattande prov), jag var väldigt nervös men tyckte samtidigt att det var lite spännande! Man förstår snabbt att det är mycket jobb att vara student men också hur lärorikt det är att studera på det sätt som görs vid ett universitet. 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att bli museiintendent eller arkivarie. Jag vill läsa master inom ABM (Arkiv Bibliotek Museer). 

Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Oj, det är svårt att välja! Studentlivet kan vara det bästa med Uppsala! Men jag tror det var min första gasque (studentfest med sittning) vid Uplands nation där jag numera är aktiv. Traditionerna var så märkliga och många men det var så himla roligt! Alla gamla och nya medlemmar samlas, från olika utbildningar och åldrar vilket gör Uppsala och nationerna så fantastiskt kul att vara en del av! 

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Köket på Uplands nation. 

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Gasquerna (studentfesterna)!

Vad gör du om 5 år?
– Förhoppningsvis är jag då klar med min utbildning och jobbar inom museiyrket.

Våren 2017

Upplägg

Historikerprogrammet är brett upplagt och förenar olika sätt att studera det förflutna. Här integreras de tre ämnena historia, ekonomisk historia och idéhistoria, och du kan välja mellan olika kurser och inriktningar. Uppläggningen på programmet innebär att du snabbt kommer igenom en intensiv grundkurs (A-nivå), för att sedan läsa desto fler fortsättningskurser (B- och C-nivå). På detta sätt är utbildningen både utmanande och utvecklande på samma gång.

Första terminen är en introduktionskurs till historiska studier: Frågor till det förflutna. Här integreras de tre ämnena historia, ekonomisk historia och idéhistoria genom en kombination av kronologiska översiktsstudier och tematiska fördjupningar. Introduktionskursen ger behörighet till fortsättningskurser på B-nivå i alla de tre historieämnena (en särskild programbonus).

Andra och tredje terminen väljer du vilka B-kurser du vill läsa i ämnena ekonomisk historia, historia och idéhistoria. Härigenom väljer du också fördjupningsområde och vilka slags analyser du vill bli särskilt skicklig på.

Den fjärde terminen är valfri, du kan söka vilket ämne du vill. Du kan också välja att läsa vid ett utländskt lärosäte, göra praktik, eller läsa en extra kurs i historiska ämnen.

Även femte terminen är valfri, men vi rekommenderar Historia i praktiken som omfattar fyra kurser som är speciellt designade för programstudenter. Kurserna lyfter fram och utvecklar historiska kunskaper och färdigheter som är särskilt värdefulla för både vidare studier och samhälls- och arbetslivet, bland annat historiskt berättande, konsten att läsa statistik, och utredningsteknik (även det en särskild programbonus).

Den sjätte och avslutande terminen ägnas åt studier på C-nivå, och här spelar det skriftliga examensarbetet (C-uppsats) den centrala rollen.

Det finns också gemensamma verksamheter där alla studenter som läser programmet får ta del av gästföreläsningar och debatter. I anslutning till dessa ordnas ofta informella sammankomster. Det finns en mycket aktiv studentförening - Historikerstudenterna - som ordnar olika sammankomster och fester där alla som läser programmet är välkomna.

Historikerprogrammet kan kombineras med kompletterande lärarutbildning så att det leder till både en kandidatexamen och en yrkesexamen som lärare i historia på gymnasium eller grundskolans årskurs 7-9. En sådan dubbelexamen kräver sju terminers studier jämfört med en kandidatexamen som kräver sex terminer. De två valfria terminerna används då till kompletterande lärarutbildning (KPU). Se nedan under rubriken Kurser inom programmet. Observera dock att antalet platser för detta alternativ är begränsat.

Kurser inom programmet

Historikerprogrammet består till största delen av kurser i historia, ekonomisk historia och idéhistoria, varav flera är ämnesövergripande. Valfriheten är stor inom denna ram, och det finns också helt valfria terminer. Standardalternativet är kandidatexamen (studiegång A nedan), men det finns också vissa möjligheter att ta en dubbelexamen: kandidatexamen och lärarexamen (studiegång B nedan).

Studiegång A, för kandidatexamen
Termin 1
Introduktionskurs: Frågor till det förflutna, 30 hp

Termin 2
B-kurs i historia, ekonomisk historia eller idéhistoria, 30 hp

Termin 3
B-kurs i ett annat av de tre historieämnena, 30 hp

Termin 4
Valfria kurser, utlandsstudier och/eller praktik, 30 hp

Termin 5
Historia i praktiken eller valfria kurser, 30 hp

Termin 6
Examenstermin (C-kurs) i något av de tre historieämnena, 30 hp

Studiegång B, för kandidatexamen och lärarexamen
Termin 1, 2 och 3
Som studiegång A

Termin 4
C-kurs i något av de tre historieämnena, 30 hp

Termin 5
Kompletterande lärarutbildning (KPU) första terminen

Termin 6
Kompletterande lärarutbildning (KPU) andra terminen

Termin 7
Kompletterande lärarutbildning (KPU) tredje terminen

Om undervisningen

Undervisningen äger rum i campus Engelska parken i centrala Uppsala. Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Lärarna är forskare inom historia, ekonomisk historia och idéhistoria. De anknyter till sina forskningsintressen i undervisningen, både vid föreläsningar och seminarier. Dina studier innebär att du läser kurslitteratur, lyssnar på föreläsningar och diskuterar olika historiska frågeställningar, både med dina studiekamrater i studiegrupper och vid lärarledda seminarier. Du får också skriva kortare och längre texter som diskuteras och bedöms. Examination sker genom skrivningar, seminariedeltagande, och skriftliga uppgifter: PM och vetenskapliga uppsatser.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter till utlandsstudier inom programmet. Vi har avtal med ett 40-tal universitet i Europa. Som regel sker utlandsstudier fjärde terminen, men här finns viss flexibilitet och det kan utökas till två terminer.

Karriär

Arbetsmarknaden efter studierna är både bred och varierad. Inom Historikerprogrammet finns det åtskilliga möjligheter för dig som student att profilera dig mot ett visst intresseområde genom valet av ämneskombinationer, uppsatsarbeten och färdighetskurser. En student som tagit examen inom programmet har, förutom goda kunskaper i historia, en rad färdigheter som är viktiga för vidare studier och för arbetslivet. Det handlar exempelvis om förmågan att ringa in uppkomsten av och diskutera utvecklingen av sådana historiska företeelser som i dag kan betraktas som självklara och tas för givna; eller att med utgångspunkt i historien ge alternativa perspektiv på aktuella frågor.

Programmet syftar också till att ge dig en förmåga att kritiskt och med stor noggrannhet utvärdera och granska stora mängder material, inklusive ståndpunkter som förs fram av samtida opinionsbildare och forskare. Det handlar om att lära sig genomföra självständiga analyser med argument som är väl underbyggda, klart formulerade och strukturerade, samt utveckla förmågan att formulera egna frågeställningar och mål.

Alla dessa färdigheter ger bland annat en god grund för ett yrkesliv som utredare och liknande uppgifter inom myndigheter, organisationer och företag. Utbildningen är vidare en utomordentlig grund för en rad påbyggnadsprogram, exempelvis inriktade mot arbete inom förvaltning, undervisning, journalistik och medier, arkiv eller bibliotek. Den kunskapsproducerande sektorn utanför högskolevärlden är en växande och högst relevant arbetsmarknad för historiker. Här ryms exempelvis fristående organisationer, myndigheter, intresseorganisationer och konsultföretag.

På europeisk nivå finns det också en arbetsmarknad där kvalificerade historiker med rätt kompetenser kan göra sig gällande. Dessutom kommer denna grundutbildning att vara en bra förberedelse för dig som vill fortsätta med ett masterprogram i historiska ämnen liksom för dem som sedan vill fortsätta med en forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

Historikerprogrammet

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5020 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Christine Ekholst

christine.ekholst@hist.uu.se

018-471 7022

Historiska institutionen

Thunbergsvägen 3 A, Uppsala

Box 628, 751 26 Uppsala

018-471 15 51