Ekonomie kandidatprogram 2020/2021

Bild för Ekonomie kandidatprogram 2020/2021
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring, försäljning och inköp, med utredningsarbete inom företag och organisationer. Många väljer också att driva egna företag.

Om programmet

Gemensamt för alla arbeten för ekonomer är att du måste ha en god analys- och kommunikationsförmåga. Det krävs en förmåga att se helheter och placera in fenomen i olika sammanhang på kort och lång sikt. Vår ekonomutbildning ger dig de färdigheterna.

Oavsett vilka frågor du kommer att arbeta med behöver du en bred ekonomisk kunskap. Du måste veta hur sociala och tekniska system fungerar i en internationaliserad värld. Därför får du under utbildningen ett brett kunnande inom det ekonomiska området men också möjlighet att profilera dig när du väljer ditt huvudområde. De huvudområden du kan välja mellan är:

Ekonomisk historia
Studier i ekonomisk historia handlar om att förstå och reda ut dagens ekonomiska och samhälleliga frågor genom kunskap om tidigare samhällsutveckling. En sådan fråga är hur den nya informationsteknologin påverkar arbetsliv och arbetsmarknad. En annan gäller senare tiders finanskriser och konjunkturnedgångar. Har motsvarande hänt förr? Har vi lärt något av detta? Vilka faktorer är det som orsakar dylika kriser?

Företagsekonomi
Inom företagsekonomin studeras hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. Frågor som behandlas är till exempel ekonomiska styrsystem, hur organisationer utformas, hur företag lägger upp sin marknadsföringsstrategi, entreprenörskap, samt företags internationaliseringsprocesser.

Handelsrätt
Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne avsett för icke-jurister. Du studerar främst företagsrelaterade rättsområden, det vill säga rättsområden som berör företagens situation i samhället och som reglerar nationell och internationell handel. Du får lära dig att förhålla dig till juridik proaktivt, så att din affärsstrategi inte medför onödiga risker för konflikt eller andra rättsliga konsekvenser som kan påverka din verksamhet negativt.

Nationalekonomi
Studier i nationalekonomi ger dig verktyg för att analysera viktiga samhällsfrågor. Det kan till exempel vara hur ekonomisk tillväxt kan förklaras, varför vi har konjunktursvängningar, hur finansmarknaden fungerar eller hur priserna bestäms på en marknad. Inom nationalekonomin finns två huvudområden: mikroteori (som fokuserar på enskilda individer och företag) och makroteori (som fokuserar på hela ekonomin).

Statistik
Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av data och är ett ämne med ett mycket brett arbets- och tillämpningsområde. Beslut och planering inom ekonomisk verksamhet, kontroll och övervakning av miljö och natur kräver statistiskt korrekt information.

Programmet har en internationell profil vilket du kommer att märka i kursernas innehåll, vår forskning och vårt stora utbud av utlandsstudieplatser. Den internationella profilen ger dig som student mycket goda möjligheter till en internationell karriär efter examen. Uppsalas ekonomiutbildning håller hög klass. Det visar sig till exempel genom att våra studenter har hög anställningsbarhet och är eftertraktade av arbetsgivare. Programmet är dessutom en av de mest attraktiva ekonomutbildningarna i Sverige.

Examen

Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 högskolepoäng (hp) i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska.

Upplägg

De tre första terminerna är gemensamma för alla och syftar till att ge en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Den första terminen läser du företagsekonomi som ger en första inblick i ämnets olika kunskapsområden organisation, ledning,  marknadsföring och entreprenörskap samt redovisning, kalkylering och ekonomistyrning. Andra terminen ägnas åt nationalekonomi som ger grundläggande kunskaper i mikro- och makroekonomisk teori. Under den tredje terminen läser du en kurs i statistik med ekonomisk inriktning samt valfri kurs.

De följande terminerna profilerar du dig genom att välja ett huvudområde och eventuellt biområde. Ditt huvudområde omfattar halva utbildningstiden (90 hp) och du kan välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik.

Biområdena omfattar upp till 45 hp beroende på vilket huvudområde du har valt. Biområde väljer du helt fritt och du kan exempelvis välja kurser inom hållbar utveckling, samhällsgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap och statskunskap. Är du intresserad av revisionsfrågor erbjuds kurser i handelsrätt. Om du är intresserad av organisations- och personalarbete kan du studera beteendevetenskap. Vill du lära dig mer om informationssystem och digitalisering kan kurser inom informationssystem/systemvetenskap vara lämpliga. Universitetet har också ett stort utbud av språkkurser. Du har även möjlighet att förlägga en termins studier utomlands.

Under den sista terminen fördjupar du dig inom ditt huvudområde. Du skriver bland annat ett självständigt examensarbete (kandidatuppsats) som omfattar en halv termins studier, 15 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1
Företagsekonomi A, 30 hp

Termin 2
Nationalekonomi A, 30 hp

Termin 3
Statistik för ekonomer, 15 hp
Valfri kurs, 15 hp

Termin 4-6
Kurser i valt huvudområde: företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik.
Biområde
Examensarbete (kandidatuppsats), 15 hp

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar mellan olika kurser där du kommer att varva föreläsningar, lektioner och seminarier med självständigt arbete och grupparbeten. Du kommer också att behöva studera en hel del på egen hand. Vi strävar efter att integrera olika ämnesområden för att visa på sammanhang och utveckla din förmåga att hantera komplexa frågor. På vissa kurser använder vi fallstudier som kopplar ihop teorierna och den praktiska verkligheten. På andra kurser medverkar gästföreläsare från företag och organisationer utanför universitetet. ​Under hela utbildningen kommer du att få utveckla dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation. Utbildningen är nära kopplad till den forskning som bedrivs genom att många av de lärare du möter också är aktiva forskare.

Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser. Vissa kurser ges helt på engelska. Programmet ges i Uppsala.

Studera utomlands

Du som studerar ekonomi vid Uppsala universitet har goda möjligheter att berika din utbildning med en termins studier vid något av de universitet som företagsekonomiska institutionen eller Avdelningen för internationalisering har utbyte med. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier. Det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Karriär

Ekonomutbildningens bredd gör att du har tillgång till en stor arbetsmarknad efter examen. Du kan arbeta med redovisning, budget och revision, inom finansförmedling, marknadsföring, försäljning, eller inom utrednings- och planeringsarbete. Vanliga arbetsplatser är på revisions- och konsultbyråer, banker, finansbolag, försäkringsbolag, eller inom parti-/detaljhandel, tillverkning, offentlig förvaltning och organisationer. Controller, managementkonsult, key account manager, marknadsförare och projektledare är några exempel på vad du kan arbeta som.

Många av våra studenter söker sig efter examen till aspirant- eller traineeutbildningar inom privata företag eller statliga organisationer. Efter kandidatexamen kan du också söka till de magister- och masterprogram vi erbjuder.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Den inledande kursen på programmet är Företagsekonomi A 30 hp. Har du redan läst kursen så kontakta studievägledningen i samband med att du söker programmet.

Ekonomie kandidatprogram

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2100 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (47 %) - Högskoleprov (33 %). 20 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Ekonomie kandidatprogram

180 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P7100 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (47 %) - Högskoleprov (33 %). 20 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledningen

studievagledning@fek.uu.se

018-471 81 10

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, entrance C

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se